نتايج پرتو درماني در مقابل عدم پرتو درماني زنجيره پستاني داخلي در سرطان پستان: نتايج 14 سال درمان

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: در مورد درمان انتخابي گره‌هاي لنفي زنجيره پستاني داخلي در بيماران مبتلا به سرطان پستان اختلاف نظر وجود دارد. در كارآزمايي‌هاي قبلي، پرتو درماني اين گره‌ها مفيد نبوده است، اما نتايج مثبت كارآزمايي‌هاي اخير كه پرتودرماني گره‌هاي منطقه‌اي را پس از ماستكتومي بررسي كردند، باعث توجه مجدد به اين درمان شد. هدف اين بررسي گذشته‌نگر بررسي نتايج اين درمان در بيماران سرطان پستان كه تحت ماستكتومي و پرتو درماني قرار گرفتند، بود.
مواد وروش‌ها: اين مطالعه بر اساس پرونده‌هاي 215 بيمار كه از سال 1366تا 1380 تحت ماستكتومي راديكال تعديل يافته و پرتودرماني قرار گرفته بودند، انجام شد. ميانگين زمان پيگيري بيماران 74 ماه بود. همه اين بيماران شيمي درماني و پرتودرماني منطقه‌اي (فوق ترقوه، زير بغل همراه يا بدون زنجيره پستاني داخلي) دريافت كرده بودند. دريافت يا عدم دريافت پرتو درماني زنجيره پستاني به خاطر تغييراتي بود كه در روش‌هاي درماني در طول اين مدت اتفاق افتاده بود. به منظور بررسي نتايج، بيماران به دو گروه تقسيم شدند: گروهي كه پرتو درماني زنجيره پستاني دريافت كرده بودند (120 بيمار) و گروهي كه تحت چنين درماني قرار نگرفته بودند (95 بيمار). سپس زمان بقا 5 ساله بدون بيماري و ميزان متاستاز و عود موضعي- منطقه‌اي در اين دو گروه محاسبه شد. به منظور تعيين گروهي كه ممكن است از اين پرتو درماني سود ببرند متاستاز در دو گروه بر اساس سن، محل تومور، مرحله بيماري و وضعيت گره لنفي زير بغل نيز بررسي شد.
يافته‌ها: در گروهي كه تحت پرتو درماني زنجيره پستاني قرار گرفته بودند، متاستاز دور دست و عود موضعي- منطقه‌اي به ترتيب در 35 درصد (42 بيمار) و 3/8 درصد (10 بيمار) موارد اتفاق افتاده بود و در گروه ديگر اين ارقام به ترتيب 9/38 درصد (37 بيمار) و 3/7 درصد (7 بيمار) بود. زمان بقا 5 ساله بدون بيماري در اين دو گروه به ترتيب 57 درصد و50 درصد بود، اما هيچ كدام از اين اختلاف‌ها معني‌دار نبود. در بيماران مرحله IIIa، در گروهي كه تحت درمان زنجيره پستاني قرار گرفتند، متاستاز در 2/38 درصد بيماران و در گروه ديگر در 6/84 درصد بيماران وجود داشت (001/0>p). اين ارقام در بيماراني كه تومور آن‌ها در نيمه داخلي پستان بود به ترتيب 8/42 و 75 درصد بود (001/0>p). در بقيه زير گروه‌ها تفاوت معني‌داري در اين مورد ديده نشد.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه چنين استنباط مي‌شود كه پرتو درماني زنجيره پستاني داخلي در بيماران مبتلا به سرطان پستان فايده‌اي ندارد و اين در مان فقط در بيماران با مرحله بالا و تومور‌هاي نيمه داخلي پستان بايد به كار رود.

The Results of Radiotherapy Versus No Radiotherapy of Internal Mammary Chain in Breast Cancer: the Results of 14 Years Therapy
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: The selective treatment of internal mammary chain (IMC) in breast cancer is controversial. Previous randomized trials have not shown a benefit to IMC irradiation. The recent positive trials testing postmastectomy radiation that had included IMC irradiation has renewed interest in their irradiation. The purpose of this retrospective survey was to evaluate outcome as a function of IMC in a cohort of breast cancer patients treated with modified radical mastectomy (MRM) and radiation therapy (RT).
Materials and Methods: From 1987 to 2001, the files of 215 patients with invasive breast cancer that were treated with MRM+RT were reviewd. The mean time of follow up was 74 months. All of the patients received chemotherapy and regional radiation (supraclavicular, axillary with or without IMC). The decision to use or not use a separate IMC field was the result of change in treatment policy over time. To evaluate the results, patients were divided into two groups: those who received IMC radiation (IMC group, 120 patients), and those without IMC radiation therapy (control group, 95 patients). Five years disease free survival rate, metastasis and locoregional recurrence was caculated in two groups. To determine the patients who can benefit from radiotherapy the metastasis in two groups was analysed according to age, the location of tumor, the stage of disease and the situation of axillary lynph nodes.
Results: Distant metastasis and locoregional recurrence occurred in 42(35%) and 10(8.3%) patients in IMC group and 37 (38.94%) and 7 (7.3%) patients in control group, respectively. These differences were not significant between 2 groups. Subset analysis showed that distant metastasis occurred less frequently in IMC group when the location of tumor was inner quadrant (42.85% vs 75%) and stage IIIa was (38.2% vs 84.6%) (p<0.001). Five years disease free survival rate was 57% and 50% in IMC and control group respectively.
Conclusion: Regardes to the results of this retrospective analysis, it could be concluded that IMC radiation in breast cancer patients is not beneficial. This treatment should be considered only for those with inner quadrants and stage IIIa tumors.