ضرورت تبيين چهارچوب مفهومي شاخص‌‌هاي سلامت

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

شاخص‌‌هاي عملكرد سلامت وضعيت يا فرآيند‌هاي حياتي را اندازه‌گيري مي‌كنند. با ارايه چهارچوب مفهومي شاخص‌‌هاي سلامت مي‌توان يك مجموعه متفق از شاخص‌‌هاي سلامت را ايجاد كرد. بنابراين مطالعه با هدف بررسي ابعاد چهارچوب مفهومي شاخص‌‌هاي سلامت و نقش آن در گزارش‌دهي شاخص‌‌هاي سلامت، انجام گرديد.
پژوهش به روش مرور منظم مقالات علمي (مرور سيستماتيك) انجام شده و از نوع كتابخانه‌اي بر اساس منابع اينترنتي بوده است. در اين مطالعه، ‌چهارچوب سيستم سلامت، ‌ابعاد چهارچوب مفهومي شاخص‌‌هاي سلامت و معيار‌هاي انتخاب شاخص‌‌هاي سلامت، ‌مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. تعيين مفاهيم شاخص‌‌هاي سلامت در پايش و ارزشيابي سيستم بهداشت و درمان و در عملكرد آن مؤثر است.

The Necessity for Defining the Conceptual Framework of Health Indicators
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Health performance indicators, measure states or critical processes. With development conceptual the framwork health indicators an integrate set of health indicators can be performed.
This study is a systematic review article and librarily type based on internet resources.
In this review the framework of health system is discussed and the dimensions of the conceptual framework of health indicators are mentioned. The criteria of the selection of the health indicators is also evaluated.
Defining of the conceptual framework of health indicators is necessary for determine and usage of health indicators in the process of health system evaluation.

قیمت : 20,000 ريال