آثار ضد ميكروبي صمغ درخت كاج تهراني (Pinus eldarica) و عصاره الكلي آن بر تعدادي از باكتري‌هاي مولد عفونت‌هاي پوستي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: از آنجايي كه مقاومت باكتري‌ها نسبت به آنتي‌بيوتيك‌ها و تركيبات صناعي، روز به روز در حال افزايش است، اين مطالعه به منظور بررسي آثار ضد ميكروبي صمغ درخت كاج و عصاره الكلي آن بر استافيلوكوكوس آرئوس و اشرشياكلي دو باكتري مولد عفونت‌هاي پوستي صورت پذيرفت.
مواد و روش‌ها: پس از تهيه صمغ درخت كاج، آن را با استفاده از اسيد اولئيك به نسبت‌هاي 50% و 75% رقيق نموده و عصاره الكلي 50% و 75% نيز با استفاده از روش خيساندن تهيه گرديد. سپس اين رقت‌ها و هم‌چنين اسيداولئيك و كوتريموكسازول به عنوان كنترل مورد بررسي قرار گرفت و بر روي محيط كشت تلقيح شده با اشرشيا‌كلي و استافيلوكوكوس‌ ‌آرئوس اثر داده و قطر هاله‌هاي عدم رشد (در صورت وجود) در اطراف ديسك‌ها با واحد ميلي‌متر اندازه‌گيري شد و سپس داده‌ها توسط تست Tukey HSD مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته‌ها: با مقايسه ميانگين اثر صمغ‌هاي 50% و 75% بر روي اشرشياكلي مشخص شد كه اين غلظت‌هاي صمغ بر روي رشد اشرشيا‌كلي تفاوت چنداني ندارند اما اثر آن‌ها از كوتريموكسازول در مهار رشد اين باكتري بيشتر بود. در مورد استافيلوكوكوس ‌آرئوس، هر چند كه صمغ‌هاي ياد شده و عصاره صمغ 50% بر رشد اين باكتري تأثير منفي داشته‌اند، اما اختلاف اثر صمغ 50% با 75% معني‌دار نبوده؛ هم‌چنين صمغ 50% با عصاره صمغ 50% و 75% نيز از نظر آماري اختلاف معني‌دار ندارد و صمغ 75% نيز با عصاره 50% از نظر نحوه اثر، اختلاف معني‌داري ندارد. در اين تجربه مؤثرترين ماده در جلوگيري از رشد اشرشيا‌كلي صمغ 75% و نيز مؤثرترين ماده در جلوگيري از رشد استافيلوكوكوس‌آرئوس بعد از كوتريموكسازول، صمغ 75% مي‌باشد (05/0=p).
نتيجه‌گيري: با بررسي نتايج فوق مشخص مي‌شود كه صمغ درخت كاج تهراني داراي خاصيت ضد ميكروبي قوي است كه مي‌تواند بر روي رشد استافيلوكوكوس‌آرئوس با كوتريموكسازول رقابت كند و احتمالاً بر روي سوش‌هاي اشرشيا‌كلي مقاوم در برابر كوتريموكسازول مؤثر باشد.

Antimicrobial Effects of Pinus Eldarica’s Gum and Its Alcoholic Extract on Some Bacteria of Skin Infections
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Bacterial resistance to antibiotics and synthetic compounds are increasing continously. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effects of Pinus eldarica’s gum and its alcoholic extract on Staphylococcus aureus and Escherichia coli which cause some skin infections.
Materials and Methods: After preparing pinus eldarica gum, it was diluted in oleic acid to achieve the concentration of 50% and 75%. The concentration of 50% and 75% of gum’s extract also prepared by soaking the gum in alcoholic solution. Oleic acid and cotrimoxazole were used as control groups. Kirby - bauer method was used as an antibiogram test. Data were analysed by ANOVA variance and Tukey HSD test.
Results: In comparison of the effect of 50% and 75% of gum on E-coli, we observed that; there was no remarkable differences between them, but these concentrations of gum were more effective than cotrimoxazole on the inhibition of growth of E-coli. In case of Staphylococcus aureus we observed; the negative effect of mentioned concentrations of gum, gum’s extract and cotrimoxazole on its growth, but there was no considerable differences between the different concentration of gums, 50% of gum with 50% and 75% of gum’s extracts and 75% of gum with 50% of gum’s extract on Staphylococci growth.
Conclusion: Overall, the study showed that Pinus eldarica’s gum has strong inhibitory effect on some microbes. This effect can compete with cotrimoxazole on S. aureus and can be effective on cotrimoxazole resistant E-coli.

قیمت : 20,000 ريال