افزايش نسبت دانشجويان دختر در رشته‌هاي پزشكي و دندان‌پزشكي و موفقيت بيشتر تحصيلي آن‌ها در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال تحصيلي 1383-1382

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: كاهش انگيزه دانش‌آموزان پسر براي ادامه تحصيل در رشته‌هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه‌هاي كشور موجب شده است كه نسبت دانشجويان پسر به دختر در برخي رشته‌هاي تحصيلي كاهش يابد. اين مسأله مي‌تواند در آينده‌اي نزديك موجب تك جنسيتي شدن ارايه دهندگان خدمات بهداشتي-درماني و بروز اختلال در نظام سلامت جامعه گردد. با توجه به اين كه دانشجويان دختر جمعيت غالب هر رشته تحصيلي را تشكيل مي‌دهند، در اين مطالعه موفقيت تحصيلي دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعي بر روي 114 دانشجوي پزشكي و 50 دانشجوي دندان‌پزشكي شاغل به تحصيل در سال تحصيلي 1383-1382 انجام شد. معدل دانشجويان بر اساس پرونده‌هاي تحصيلي به سه گروه 20-17 (الف )، 99/16-14 (ب) و كمتر از آن طبقه‌بندي شد. فراواني سه گروه معدلي بر حسب جنس، بومي بودن و بومي نبودن با استفاده از آزمون مجذور كاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: دربررسي‌هاي صورت گرفته، نشان داده شد كه دختران علاوه بر تشكيل دادن جمعيت غالب در هر رشته، در آزمون‌هاي درسي نيز از موفقيت بيشتري برخوردار مي‌باشد به طوري كه در گروه پزشكي 7/2% پسران و 2/18% دختران از معدل الف برخوردار بودند. در گروه دندان‌پزشكي هيچ‌كدام از پسران معدل الف نداشتند در حالي كه 8% دختران معدل الف داشتند. اين تفاوت‌ها هم در رشته پزشكي و هم در دندان‌پزشكي از نظر آماري معني‌دار بود.
نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد كه تفاوت‌هاي معني‌دار مشاهده شده ارتباطي به ميزان استعداد تحصيلي دانشجويان نداشته و تنها از كمتر بودن نسبي انگيزه دانشجويان پسر براي مطالعه پس از ورود به دانشگاه منشأ گرفته باشد.

Increased Female/Male Student Ratio and the Higher Academic Achievement of the Female Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in Academic Year 2003-2004
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Decreased males' motivation for entering universities has caused a low male/female ratio in different university majors. This problem may lead to the development of a mono-sex system for health service providers and will affect the social health system. As females constitute the majority of students in most majors, in this study academic achievement of girls is compared to that of the boys.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 114 medical and 50 dentistry students who were enrolled at Rafsanjan University of Medical Sciences in the spring of 2003. Grade-point average (GPA) was used as a marker for academic achievement. The scores were classified into 3 groups; A (17-20), B (14-16.99) and C (less than 13.99). Data were analyzed by Chi-square test.
Results: This study indicated that not only girls constitute the majority of students in the Medicine and Dentistry majors, but also the academic achievement of girls was significantly higher than that of the boys. Among medical students only 2.7% of the boys had A scores, while 18.2% of the girls had A scores. Furthermore, among dentistry students, none of the male students had A scores while 8% of the girls had an A score.
Conclusion: It seems that the observed differences, are not related to academic intelligence. These differences may have originated from the decreased motivation in male students for studying efficiently after the enrollment.

قیمت : 20,000 ريال