زدايش كروم (III) از پساب دباغي به وسيله فرآيند رسوب‌دهي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: ازنمك‌هاي كروم (3 ظرفيتي) به طور گسترده‌اي در فرآيند دباغي استفاده مي‌شود. در حدود 40-30 درصد از مقدار كروم در ضايعات جامد و مايع (به ويژه در محلول‌هاي دباغي) باقي مي‌ماند. به اين دليل، زدايش و بازيابي اين مقدار كروم از پساب دباغي براي حفظ محيط زيست و صرفه‌جويي اقتصادي ضروري و لازم است. در اين پژوهش، زدايش كروم به وسيله فرآيند رسوب دهي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه، از سه عامل رسوب دهنده شامل هيدروكسيد كلسيم، هيدروكسيد سديم و اكسيد منيزيم جهت زدايش كروم از پساب دباغي استفاده شد. تأثير pH، زمان اختلاط، سرعت ته‌نشيني و حجم لجن، به روش ناپيوسته (batch) بررسي گرديد.
يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه pH بهينه بين 8 تا 9 بود، و سرعت ته نشيني براي رسوبات حاصله از اكسيد منيزيم نسبت به دو ماده ديگر خيلي زيادتر بود، علاوه بر آن رسوبات تشكيل شده به وسيله آن داراي فشردگي مطلوبي بوده در حالي كه رسوبات حاصله از هيدروكسيد سديم ژلاتيني و داراي سرعت ته‌نشيني بسيار پاييني بودند. رسوبات تشكيل شده از هيدروكسيد كلسيم از مطلوبيت چنداني برخوردار نبودند. حجم لجن تشكيل شده به وسيله اكسيد منيزيم نسبت به هيدروكسيد سديم و هيدروكسيد كلسيم خيلي كم‌تر بود.
نتيجه‌گيري: اكسيدمنيزيم به‌عنوان يك‌ ماده مؤثر و مناسب براي زدايش كروم از پساب‌دباغي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

Chromium (III) Removal from Tannery Wastewater by Precipitation Process
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Backgrond and Objective: Chromium (III) salts are the most widely used chemicals for tanning processes, but 30-40% of the chromium amount remains in the solids and liquid wastes )especially spent tanning solutions). Therefore, the removal and recovery of the chromium content of these wastewaters is necessary for environmental protection and economic reasons. The aim of this study was chromiam removal from tannery wastewater by precipitation process.
Materials and Methods: Removal and recovery of chromium were carried out by using precipitation process. To this purpose, three precipitating agents were used; calcium hydroxide [(Ca(OH)2)], sodium hydroxide (NaOH) and magnesium oxide (MgO). The effects of pH, stirring time, setteling rate and sludge volume were studied in batch experiments.
Results: Results showed that the optimum pH was 8-9, and the setteling rate of the process for magnesium oxide was much more than this rate for the other two compounds. Furthermore, a grainy, dense, easly settelable precipitate could also be formed when MgO was used as the precipitator. Whereas, precipitates forming by NaOH was very gelatinous and the setteling rate was low. Precipitates forming by Ca(OH)2 was not also desirable. Sludge's volume by MgO was much less than sludge volume produced by Ca(OH)2 and NaOH.
Conclusion: The MgO is an effective and suitable precipitating agent for removal of chromium from tanning wastewater.

قیمت : 20,000 ريال