تأثير كلرور جيوه‌ بر اندازه‌ اقطار‌ داخل‌ بطني‌ و قطر نخاع در جنين‌هاي موش صحرايي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: كلرور جيوه به صورت پودر سفيد رنگ كريستالي و سمي مي‌باشد كه از طريق مجراي معده‌‌اي روده‌اي و پوست جذب شده و از طريق كليه دفع مي‌شود. مسموميت مزمن با آن سبب اختلالات حسي و حركتي‌، اختلال در رفتار و عاطفه مي‌شود و هم چنين اين تركيب براي اندام‌هاي جنيني تراتوژن مي‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسي آثار آن بر روي بطن‌هاي جنين و كانال نخاعي‌، به عنوان بخشي از سيستم عصبي است.
مواد و روش‌ها: جهت انجام كار 24 سر موش صحرايي ماده انتخاب كه پس از مشاهده پلاك واژينال در آن‌ها به عنوان روز صفر حاملگي در نظر گرفته شدند و سپس به چهار گروه تقسيم شدند: يك گروه كنترل كه محلول سرم فيزيولوژيك و سه گروه آزمايشي كه در روزهاي 8 و 9 و 10 محلول كلرور جيوه به ميزان 2 ميلي‌گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي دريافت كردند. سپس جنين‌ها در روز 15 حاملگي از رحم خارج شدند. پس از ثبوت و انجام مراحل پاساژ بافتي و تهيه بلوك پارافيني برش‌هايي به ضخامت 5 ميكرون به صورت سريال از كل جنين تهيه و به روش H&E رنگ‌آميزي شدند‌، قطر بزرگ و كوچك بطن‌هاي طرفي‌، سوم و چهارم و طناب نخاعي و انشعابات شبكه كوروييد در نمونه‌هاي يكسان و سريال اندازه‌گيري شد.
يافته‌ها: نتايج مطالعه نشان داد كه هم اقطار كوچك و هم اقطار بزرگ بطن‌ها در همه گروه‌هاي آزمايشي مصرف‌ كننده كلرورجيوه نسبت به گروه كنترل به طور معني‌داري كاهش پيدا كرد (05/0>p)؛ علاوه بر اين قطر كانال نخاعي نيز در گروه كنترل در مقايسه با همه گروه‌هاي آزمايشي به طور معني‌داري بيشتر بود (001/0>p). از سوي ديگر‌، تعداد انشعابات شبكه كوروييد به دنبال مصرف كلرور جيوه به طور معني‌داري در گروه‌هاي آزمايشي نسبت به گروه كنترل كاهش پيدا كرد (001/0>p).
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه معرف اين هستند كه كلرور جيوه داراي اثر سمي بر روي سيستم عصبي مي‌باشد كه اين اثر به صورت كاهش اقطار بطن‌ها و كانال نخاعي و هم‌چنين كاهش انشعابات شبكه كوروييد بروز مي‌كند.

Effect of Mercuric Chloride on Intraventricular and Spinal Cord Diameters of Rat Embroys
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Mercuric chloride (HgCl2) is a white cristaline toxic poweder which is absorbed through gastero intentinal tract and skin, and excreted from kidney. Chronic poisoning with mercuric chloride causes sensorial and mobile disorders, behavioral and mental disorders. Mercuric chloride is teratogen for embryonic organs. The aim of the present study was to evaluate the effects of HgCl2 on embryo's ventricles and spinal canal as a part of nervous system.
Materials and Methods: In this study 24 female Sprague Dawley rats after scieng vaginal plague that considered at day zero of gestation were divided into four groups: One control group that injected normal saline solution and three experimental groups that injected mercuric chloride 2mg/kg (ip) in 8th, 9th and 10th days of gestation. Emboryos were removed from uterus on day 15th and tissue process was done and measured and analyzed with LSD and Duncan tests.
Results: Ventricular and spinal cord diameters and coroidal brancbes in experimental groups were decreased significantly compared to control group (p<0.05). In addition the spinal canal diameter in control group was significantly (p<0.001) more than experimental groups. The number of coroidal branches were significantly decreased (p<0.001) in experimental groups compare to control group.
Conclusion: The results of this study indicated that HgCl2 has toxic effect on nervous system including, decrease in ventricular and spinal cord diameters, and the number of coroidal branches.

قیمت : 20,000 ريال