اثر پروژسترون بر تعداد نورون‌هاي هرمي ناحيه CA3 هيپوكمپ در صرع مدل كيندلينگ شيميايي در موش صحرايي نر

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: هورمون‌هاي استروييدي و تخمداني اثرات كوتاه مدت و يا طولاني مدت بر روي مغز دارند. پروژسترون مي‌تواند تغييرات ساختماني و عملي بر روي نورون‌هاي هيپوكمپ داشته باشد و چون در صرع حدس زده مي‌شود ميزان نورون‌ها بعلت مرگ سلولي كم مي‌شود لذا در اين مطالعه اثر پروژسترون بر روي تعداد نورون‌هاي هرمي ناحيه CA3 هيپوكمپ بررسي شد.
مواد و روش‌‌ها: در اين مطالعه تجربي 45 سر موش صحرايي نر به 5 گروه تقسيم شدند يك گروه به عنوان گروه سالم و بقيه به طور تصادفي به چهار گروه زير تقسيم شدند: در گروه اول، گروه شاهد كه با 50 ميلي‌گرم بر كيلوگرم پنتيلن تترازول (PTZ) به صورت داخل صفاقي صرع مدل كيندلينگ در آن‌ها ايجاد گرديد. گروه دوم گروه حلال كه نيم ساعت قبل از تزريق PTZ، 50 ميلي‌گرم بركيلوگرم حلال پروژسترون (روغن كنجد) به صورت ip دريافت كرد. گروه سوم و چهارم گروه پروژسترون كه به ترتيب 25 و 50 ميلي‌گرم بر كيلوگرم پروژسترون به صورت داخل صفاقي نيم ساعت قبل از تزريق PTZ دريافت نمودند. تزريق PTZ هر 48 ساعت يك بار تكرار و بعد از هر بار تزريق حيوان‌ها به مدت 20 دقيقه و طي دوازده جلسه، ميزان مرگ و مير، مراحل پيشرفت صرع و مدت زمان ماندن در فاز 5 مورد بررسي قرار گرفت. هر زمان حيوان سه بار متوالي در فاز 5 قرار مي‌گرفت حيوان صرعي تلقي شده و جهت مطالعه بافت شناسي حيوان با اتر بي‌هوش و سپس مغز حيوان با روش پرفيوژن و با فرمالين 10% ثابت و پس از پاساژ و بلوك‌گيري، برش‌هاي سريال 10 ميكروني تهيه و با روش‌هاي H&E و كريزال ويولت رنگ‌آميزي و سپس با لنز‌هاي مورفومتريك نورون‌هاي‌هرمي سالم ناحيه CA3 هيپوكمپ در واحد ميلي‌مترمربع شمارش‌گرديد.
يافته‌ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه تزريق پروژسترون با دوزهاي 25 و 50 ميلي‌گرم بركيلوگرم ميانگين مدت زمان فاز 5 را از 2/175 ثانيه در گروه شاهد به ترتيب به 1/123 و 1/113 ثانيه در گروه‌هاي پروژسترون كاهش داد كه بين گروه‌هايي پروژسترون و شاهد اختلاف معني‌داري به ترتيب با 05/0>p و01/0>p مشاهده شد. علاوه بر اين كابرد PTZ جهت ايجاد صرع مدل كيندلينگ موجب كاهش نورون‌ها از 8±3/178 در گروه سالم به 2/14±2/123 در گروه شاهد شد (05/0>p). ميانگين تعداد نورون‌ها در گروه پروژسترون با دوز 25 و 50 ميلي‌گرم به ترتيب 5/10±3/137 و 5/8±145 بود كه در مقايسه با گروه شاهد گروه پروژسترون با دوز 50 ميلي‌گرم اختلاف معني‌داري را نشان داد (05/0>p).
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان ‌داد كه در گروه‌‌هايي كه پروژسترون دريافت كرده‌اند مرگ نوروني ناشي از PTZ به طور معني‌داري نسبت به گروه شاهد كاهش مي‌يابد و به نظر مي‌رسد كه بين مرگ و مير نوروني و طول مدت فاز 5 در گروه دريافت كننده پروژسترون ارتباط وجود دارد.

Effects of Progesterone on the Number of CA3 Hippocampus pyramidal Neurons in Chemical Kindling in Male Rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Ovarian and steroid hormones have long and short-term effects on brain. Progesterone has functional and structural effect on Hippocampus neurons. In epilepsy probably the number of brain neurons can reduce due to cell mortality. Therefore, in this study effect of progesterone were evaluated on the number of CA3 Hippocampus neurons.
Material and Methods: In this experimental study, 45 Male wistar rats were divided into 5 groups. 5 rats selected as an intact group. Group1 (control) were received, 50-mg/kg- pentylenetetrazd (PTZ) i.p. for kindling. Group 2 received PTZ sesom oil (i.p) (vehicle), 30 min before, groups 3 and 4 received 25 and 50 mg/kg progesterone (i.p) 30 min before receiving PTZ. PTZ injected every 48 h and the rate of mortality, seizure stage and duration of V phase were calculated during in min after PTZ injection. If animal reach to phase 5, for three times they were considered as kindled rats and anesthetized by ether for histological study. Their brain were perfuse for fixation by formaldehyde (10%). and after passage and blocking, 10 micron slices prepared and stained with H & E and Cresyl violet methods. Then CA3 neurons were counted with morphometric lens per mm2.
Results: The results were shown that injection of 25 and 50mg/kg progesterone reduced duration of phase V from 175.2 S in sham to 123.1 S and 113.1 S respectively, (p<0.05 and p<0.01). PTZ reduced the number of CA3 neurons form 178.3±8 in intact animals to 123.2±14.2 in control (p<0.05). The mean number of neurons in 25 and 50 mg/kg progesterone were 137.3±10.5 and 145±8.5 respectively. The number of CA3 neuron in 50mg/kg progesterone group had significant difference compared to control group (p<0.05).
Conclusion: The results of this study showed that, neuron mortality due to PTZ, reduced in progesterone receiving group compared to control. It seem that there is correlation between neuron mortality and phase 5 duration in progesterone receiving group.

قیمت : 20,000 ريال