ميزان كلسيم دريافتي و آزمون سنجش تراكم استخواني در بيماران مراجعه كننده به مركز آزمون سنجش تراكم استخوان شيراز (1382)

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: پوكي استخوان نوعي بيماري متابوليكي استخوان است كه با توده استخواني اندك و برهم ريختگي ريز ساختارهاي بافت استخواني همراه بوده و در نهايت به افزايش شكستگي آن منجر مي‌گردد. هدف اين پژوهش بررسي ارتباط بين كلسيم دريافتي و آزمون سنجش تراكم استخواني است.
مواد روش‌ها: اين مطالعه توصيفي برروي 250 فرد مراجعه كننده به بخش آزمون سنجش تراكم استخواني شيراز كه سابقه بيماري‌هاي متابوليكي و مصرف استروييد نداشته و از نظر عواملي مانند سن، جنس، شاخص توده بدن و مصرف هورمون‌هاي جايگزين يكسان‌سازي شده بودند، از طريق نمونه‌گيري (مبتني بر هدف) انجام گرفت. ابزار گردآوري داده‌ها در اين پژوهش پرسش‌نامه دو قسمتي حاوي اطلاعات دموگرافيك و جدول تركيبي مواد غذايي شامل مقدار كلسيم مصرفي 24 ساعته بود و سپس ارتباط بين آزمون سنجش تراكم استخواني ناحيه هيپ و لومبوساكرال و ميزان كلسيم مصرفي روزانه اين افراد مورد بررسي قرار گرفت. ميزان مطلوب كلسيم مصرفي روزانه 1200 ميلي‌گرم و آزمون سنجش تراكم استخواني مطابق با استانداردهاي جهاني ميزان t كمتر از يك انحراف معيار نسبت به حداكثر آزمون سنجش فرد بالغ به عنوان استئوپني و نمره كمتر از 5/2 انحراف معيار به عنوان پوكي استخوان در نظر گرفته شد. داده‌ها با آزمون‌هاي X2 ، مَن- ويتني و كراسكال- واليس مورد تجزيه آماري قرار گرفتند.
يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد كه با وجود اين كه 4/56% افراد در دوره پس از يائسگي قرار داشتند، اما ميزان كلسيم مصرفي آن‌ها در 3/89% موارد كمتر از 1200 ميلي‌گرم در روز بود. ارتباط معني‌داري (02/0=p) بين ميزان كلسيم دريافتي و شغل زنان وجود داشت به طوري كه در زنان خانه‌دار ميزان كلسيم روزانه مصرفي كمتر بود. هم‌چنين بر اساس نتايج مشخص شد كه ارتباط آماري معني‌دار (05/0>p) بين مصرف كلسيم و آزمون سنجش تراكم استخواني ناحيه هيپ و لومبوساكرال وجود داشت، بدين معني كه در افراد داراي رژيم نامناسب كلسيم ميزان استئوپني و پوكي استخوان بيشتر بود.
نتيجه‌گيري:‌ با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه و نظر به اين كه مصرف كلسيم تأثير قابل توجهي بر تراكم استخواني افراد دارد پيشنهاد مي‌شود تا اطلاع‌رساني و آموزش مناسب و وسيع در سطح جامعه در جهت بهبود رژيم مناسب مصرفي و ارتقا سطح سلامت افراد جامعه انجام گيرد.

Calcium Intake and Bone Mineral Densitomery in Patient Referring to Shiraz Bone Densitometry Center (2003)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Bakground and Objective: Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and deterioration (BMD) of bone tissue. This leads to increased bone fragility and risk of fracture, particularly of the hip, spine and wrist.This study was performed to assess the relation between calcium intake and bone densitometry values.
Materials and Methods: This was a descriptive study to verify the relation between BMD and calcium intake. The study was carried out on 250 women who did not have the history of any metabolic diseases or estroidal intake were enroled in this study. The individuals were matched for sex, age, BMI and hormonal intake. Data were obtained using a two part questionaire containing demographic information and a table of consumed daily food including the amount of daily calcium intake. The optimal calcium intake 1200 mg/day and in bone mineral densitometry, t score <1SD was considered as osteopenia and t score <2/5 SD was defined as osteoporosis. Data were analysed by chisquare test, Mann-Witney and Kruskal-Wallis test.
Results: Although most of patients were in post menopausal stage (56.4%) but daily calcium intake of 89.3% of them was lower than 1200 mg. Positive significant relation between daily calcium intake and education was obtained (p=0.02), wheras, in housewife womens, there were low calcium product in daily dietary intake. There was a significant realation between bone density values of hip and lumboscral area and the daily calcium intake (p<0.05).
Conclusion: Acording to the results of this research and due to the effects of calcium effects intake on bone density and prevention of osteoporosis in elderly stage, we suggest wide teaching and information in general papulation with aim of improving dietry calcium.

قیمت : 20,000 ريال