اثر مسددهاي كانال كلسيم بر روي آرتريت تجربي ناشي از تزريق اجوانت كامل فروند در زانوي موش صحرايي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: آرتريت روماتوييد يك بيماري التهابي مزمن مربوط به بافت همبند است كه يك درصد جمعيت انساني را مبتلا كرده است. از آن جايي كه در مطالعات قبلي نقش آنتاگونيست‌هاي كانال كلسيم در كاهش التهاب حاد نشان داده شده است، هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات وراپاميل و نيفديپين بر روي آرتريت تجربي ناشي از اجوانت كامل فروند (CFA) در زانوي موش صحرايي است.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه تجربي برروي 8 گروه موش صحرايي نر بالغ انجام شد.گروه‌هاي 1 و 2 گروه‌هاي CFA و كنترل بودند كه به ترتيب در زانوي راست آن‌ها ml0/2 محلول CFA و سالين تزريق شد.گروه‌هاي 3 و 4 به ترتيب دوزهاي 100و 800 ميكروگرم بر كيلوگرم نيفديپين و حيوان‌هاي گروه‌هاي 5 و 6 نيز به ترتيب همين دوزهاي وراپاميل را از روز هفتم بعد از تزريق CFA تا پايان مطالعه به صورت خوراكي دريافت كردند. گروه 7 (گروه حلال) مشابه با گروه‌هاي 5 و 6 دي‌متيل‌سولفوكسايد (DMSO) را به روش فوق مصرف كردند و حيوان‌هاي گروه 8، ايبوپروفن را به ميزان 15 ميلي‌گرم بر كيلوگرم به صورت خوراكي دريافت كردند. تغييرات ناشي از التهاب مزمن از طريق اندازه‌گيري قطر زانو، محتواي رنگ آبي ايوانز (E.B) و تغييرات هيستوپاتولوژيك بافت سينوويال زانو براي مدت 28 روز بعد از تزريق CFA تعيين شد.
يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه در روز هفتم بعد از تزريق CFA، قطر زانو (1/13 +2/0 mm ) در مقايسه با روز صفر (mm0/08±9/99) به طور معني‌داري افزايش پيدا كرده كه اين افزايش قطر تا پايان روز 28 نيز داراي اختلاف معني‌دار با روز صفر بود (001/0>p). هم‌چنين DMSO نتوانست اين افزايش قطر ناشي از تزريق CFA را مهار كند، در حالي كه دوز زياد نيفديپين در روزهاي14، 21 و 28 و دوز اندك آن فقط در روز 28 به طور معني‌داري افزايش قطر را كاهش داده است(01/0>p). دوز اندك وراپاميل در روزهاي 14و 28 و دوز زياد آن فقط در روز 21 اثر مهاري مشابهي اعمال نموده است. ايبوپروفن در همه روزهاي مطالعه افزايش قطر را مهارنموده است (01/0 >p). محتواي E.B قبل از تزريق CFA به ميزانmg tissue 12.37±0.7µg/100mg بود، كه بعد از تزريق به طور معني‌داري افزايش يافت به طوري كه در روز هفتم به ميزان 7/0±37/12 ميكروگرم به ازاي 100ميلي‌گرم بافت رسيد
(0/001>p). در همه روزهاي مطالعه (14، 21 و 28) هم دوزهاي اندك و هم دوزهاي زياد مسددهاي كانال كلسيم به طور معني‌داري محتواي E.B را كاهش دادند (001/0>p) و اثرات مهاري آن‌ها بر روي E.B خصوصاً در روز 28 قابل مقايسه با اثر ايبوپروفن بود. هم‌چنين دوزهاي اندك و زياد نيفديپين ارتشاح سلول‌هاي التهابي را در روزهاي 21 و 28 كاسته در حالي كه فقط دوز اندك وراپاميل اين ويژگي را از خود نشان داد.
نتيجه‌گيري: نتايج مطالعه حاضر معرف اين هستند كه نيفديپين و وراپاميل در مهار آرتريتيس تجربي زانو ناشي از تزريق CFA، از طريق كاهش قطر و كاهش محتواي E.B (نشت آلبومين) مؤثر مي‌باشند.

The Effect of Calcium Channel Blockers on Experimental Arthritis Induced by Complete Ferund’s Adjuvant Injection in Rat Knee
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder of connective tissue that has affected 1% of human population. The role of calcium antagonists in acute inflammation has shown by previous studies. Therefore the aim of the present study was to investigate the effect of verapamil and nifedipine (two calcium antagonists) on experimental arthritis induced by complete Ferund’s adjuvant (CFA) in rat knee.
Materials and Methods: This experimental study was carried out in 8 groups of adult male rats. In group 1 and 2 (CFA and control group), 0.2 ml of CFA or saline solution were injected respectively. Groups 3and 4 received 100 and 800µg/kg nifedipine and groups 5 and 6 received the same doses of verapamil orally 7 days after injection of CFA till the end of study. Group 7 (solvent group) received dimethyl sulfoxide (DMSO) as same as groups 5 and 6 and group 8 received 15mg/kg ibuprofen daily from day 7th orally with gastro-intestinal tube. The changes caused by chronic inflammation were evaluated by measurement the knee diameter and Evans blue (E.B) content through 28 through days of CFA injection.
Results: The finding of this study showed that on day 7th after CFA injection the knee diameter (13.1±0.2mm) increased significantly compared to the day zero (9.99±0.08 mm). The increasing of diameter was significant till the end of study (day 28) (p<0.001). DMSO failed to reduce the increased diameter induced by CFA but the high dose of nifedipine on day 14, 21 and 28 and its low dose only on day 28 reduced the increased diameter significantly (p<0.01). The low dose of verapamil on days 14 and 28 and its high dose only on day 28 have had an inhibitory effect. Ibuprofen inhibited the increased diameter during all 28 days of study significantly (p<0.01). The E.B content before the injection of CFA was 2.97±0.14 µg/100mg tissue that increased significantly after injection of CFA. Whereas 7 days after CFA injection, E.B content was 12.37±0.7µg/100mg tissue (p<0.001). Either low or high dose of calcium channel blockers had significant inhibitory effect on E.B content on days 14, 21 and 28 p<0.001. The inhibitory effect of calcium channel blockers on E.B content was comparable to ibuprofen effect on the day 28.
Conclusion: The findings of this study showed that nifedipine and verapamil can inhibit the experimental arthritis induced by CFA injection into the rat knee, by reducing the knee diameter and decrease the E.B content (albumin leakage).