اثر عصاره آبي تخم گياه گشنيز بر كاهش درد حاد و مزمن در موش سوري

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 3 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: نتايج حاصل از مطالعات قبلي دال بر اين است كه عصاره گياه گشنيز (Coriandrium Sativum) احتمالاً در تعديل درد در انسان و حيوان دخالت دارد. هدف اين پژوهش بررسي اثر گشنيز بر درد حاد و مزمن (در مدل آزمون فرمالين) درموش سوري ‌بود.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه، موش‌هاي نر سوري نژاد آلبينو (35 سر در گروه‌هاي 7 تايي) با وزن 25 تا30 گرم مورد استفاده قرار گرفتند. در گروه‌هاي آزمايش عصاره گشنيز با دوزهاي 100 و 200 ميلي‌گرم به ازاي هركيلوگرم وزن و در گروه حلال با هم حجم آن سالين به صورت داخل صفاقي 30 دقيقه قبل از آزمون فرمالين به همه موش‌ها تزريق شد. ملاك‌هاي ارزيابي درد در آزمون فرمالين شامل مدت زمان ليسيدن اندام و بالا نگه داشتن آنها در طي مراحل حاد (5 دقيقه اول) و مزمن (15 تا 40 دقيقه) بعد از تزريق فرمالين (25 ميكروليتر از محلول 5%) در كف پاي راست حيوان بود.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه عصاره گشنيز در هر دو دوز تزريقي به طور معني‌داري زمان پاسخ‌دهي حيوانات به محرك‌هاي دردزا را در درد حاد و مزمن در مدل آزمون فرمالين كاهش مي‌دهد (01/0>p)، به طوري كه دوز 100 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم به ميزان 82/0 و دوز 200 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم به ميزان 91/0 درد حاد و مزمن را كاهش داده‌اند.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه عصاره گياه گشنيز سبب كاهش درد حاد و مزمن (افزايش بي‌دردي) به دنبال تزريق فرمالين مي‌شود. براي پي‌بردن به مكانيسم‌هاي ضددردي عامل فوق لازم است مطالعات بيشتري انجام شود.

Effect of Aqueous Extract of the Coriandrum Sativum Seed on the Reduction of Acute and Chronic Pain in Mice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Previous investigations have shown that Coriandrum Sativum (CS) extract probably modulates pain in human and animal. The aim of this investigation was assessment of the role of CS on acute and chronic pain by formalin test in mice.
Materials and Methods: In this study, 35 male albino mice in 5 groups (25-30g) were used. CS extract (100, and 200mg/kg), or saline were injected intera-peritoneal (IP) 30 mins before the formalin test. Indices of signs of pain were licking and foot elevation for assessment of acute pain (5 min), and chronic pain (15-40 min) after the injection of formalin 5% (25µl) in the right paw.
Reasults: Results showed that although CS extract has analgesic effect in both doses in acute and chronic pain, (p<0.01) but higher doses is more effective, where as 100mg/kg reduced the acute and chronic pain 0.82 but for 200mg/kg it was 0.91.
Conclusion: Findings of this study indicated that CS extract can modulate acute and chronic pain induced by formalin injection. Further research is required to determine the mechanisms by which CS has an inhibitory effect on pain sensation.