اثرات فراصوت پالسي و ممتد در نواحي اطراف ستون مهره‌اي بر متغييرهاي رفلكس هافمن عضله سه سر ساقي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 3 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: استفاده از امواج فراصوت و اثرات گرمايي و غير گرمايي اين امواج در درمان‌هاي فيزيوتراپي به خصوص در ناحيه كمر سابقه‌اي طولاني دارد. اين پژوهش با هدف بررسي اثرات گرمايي و غيرگرمايي فراصوت بر ريشه‌هاي عصبي در ناحيه پاراورتبرال S2، S1 بر متغيرهاي رفلكس هافمن انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در اين پژوهش 14 نفر از خانم‌هاي سالم20 تا 30 سال شركت داشتند. هر فرد در طي سه جلسه جداگانه تحت آزمايش با فراصوت پالس و ممتد و پلاسبو قرار مي‌گرفت. در هر جلسه الكترودهاي ثبات را جهت ثبت امواج Mو رفلكس هافمن بر روي عضله تري سپس سوره قرار مي‌داديم. سپس در ناحيه پاراورتبرال S2 و S1 درناحيه‌اي به وسعت cm24×6 فراصوت را با پارامترهاي زير اعمال مي‌شد. 1. فراصوت ممتد با فركانس MHz1 و شدتW /cm21/5 و مدت زمان 5 دقيقه. 2. فراصوت پالس با فركانسMHz 1 و شدت W/cm21 و مدت زمان 5 دقيقه.3. فراصوت پلاسبو با مدت زمان 5 دقيقه. با دادن تحريك از ناحيه حفره پشت زانو به عصب تيبيال موج M ورفلكس هافمن را در سه مرحله قبل، بلافاصله بعد و 5 دقيقه بعد از اعمال فراصوت ثبت شد. علاوه بر اندازه‌گيري دامنه رفلكس هافمن، زمان تاخيري رفلكس و موجM، دامنه موج M و نسبت H/M در هر جلسه اندازه‌گيري شد.
يافته‌ها: در مقايسه مقادير به دست آمده با استفاده از آزمون‌هاي اندازه‌گيري‌هاي تكراري و تست بن فورني مشخص گرديد كه هيچ اختلاف معني‌داري در دامنه رفلكس هافمن و نيز شاخصي H/M بين سه گروه آزمايشي فراصوت پالس و ممتد و پلاسبو طي زمان‌هاي قبل، بلافاصله بعد و 5 دقيقه بعد از اعمال فراصوت، وجود ندارد. هم‌چنين هيچ اختلاف معني‌داري در دامنه و زمان تاخير موج M بين سه گروه آزمايشي ديده نشد.
نتيجه‌گيري: نبودن اختلاف معني‌دار در دامنه‌ رفلكس‌ هافمن و شاخص H/M بين سه گروه آزمايشي مي‌تواند بيانگر بي‌اثر بودن خواص حرارتي و غيرحرارتي فراصوت با دوزهاي به كار رفته در اين آزمايش بر تحريك‌پذيري حوضچه‌ نروني‌ حركتي باشد.

The Effects of Pulsed and Continuous Ultrasound on the Para-Spinal Regions on Parameters of H. Reflex of Triceps Surae
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: The thermal and non-thermal effects of ultrasound has been used in physiotherapy of low back pain for a long time. The purpose of this study was to investigate the thermal and non-thermal effects of applying therapeutic ultrasound on the spinal mixed nerves (S1 – S2) of para-vertebral regions on the Parameters of H reflex of triceps surae muscles.
Materials and methods: Fourteen healthy women between 20 to 30 years old were participated in 3 sessions of this experiment:
Each subject voluntarily shared in 3 sessions of:
1. Continuos ultrasound (intensity: 1.5 w/cm2, for 5 minutes)
2. Pulsed ultrasound (intensity: 1 w/cm2, for 5 minutes)
3. Placebo ultrasound for 5 minutes)
At each session 5 maximal, H reflexes and 3-M waves were recorded before (T0), immediately after (T1) and 5 minutes after (T5) applying the ultrasound.
Results: Statistical measurements showed no significant differences in latency and amplitude of H reflex and H/M ratio at T0, T1 and T5 recordings between the three ultrasound groups.
Conclusion: This study showed that the thermal and non-thermal properties of ultrasound have no effect on motoneurone pool excitability and conduction through the spinal roots.