بررسي ميزان تماس شغلي با خون در كاركنان و دانشجويان مراكز آموزشي ـ درماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1384

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 10 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: تماس شغلي با خون و مايعات بدن به دليل خطر بالقوه انتقال عفونت‌هاي انتقالي از راه خون به عنوان يكي از مشكلات اساسي شغلي كارمندان و كاركنان دستگاه بهداشتي در 50 سال اخير مطرح شده است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان تماس شغلي با خون در كاركنان مراكز آموزشي ـ درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1384 مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: تحقيق به روش مقطعي بر روي 678 نفر از كاركنان و دانشجويان مراكز آموزشي ـ درماني شهيد بهشتي، نقوي، متيني، اخوان اورژانس مركزي و گلابچي كه از طريق سرشماري انتخاب شدند، انجام شد. اطلاعات مربوط از طريق پرسشنامه‌اي حاوي 22 سوال كه شامل اطلاعات فردي، سابقه تماس شغلي با خون، انواع تماس، زمان و مكان رخ دادن آسيب، وسايل آسيب‌رسان و نوع خدمت منجر به آسيب مي‌باشد، جمع‌آوري گرديد. سپس اين اطلاعات با استفاده از آماره توصيفي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: از مجموع 678 نفر از كاركنان و دانشجويان كه پرسشنامه را تكميل نمودند 247 نفر مرد (4/36%) و 431 نفر زن (6/63%) بودند. سن افراد مورد مطالعه 6/7±9/28 سال و سابقه كار آنها 36/7±2/9 سال بود. سابقه تماس شغلي با خون در طول مدت خدمت 94% گزارش شد كه در سه گروه پرستار اورژانس، تكنيسين اتاق عمل و كاردان و كارشناسان آزمايشگاه به ميزان 100% بود. دانشجويان كارورزي پزشكي 7/91% و پرستاري 8/90% تماس با خون را ذكر كردند. 2/58% از پرسش‌شوندگان در معرض آسيب اجسام نوك‌تيز و 5/53% در معرض پاشيدن ترشحات بدن بيشتر از يك بار بودند. از ميان وسايل آسيب‌رسان بيشترين فراواني مربوط به سرسوزن سرنگ‌هاي تزريقي با 5/37% بود كه در 6/31% از موارد در هنگام انجام تزريقات رخ داده بود. 2/97% از موارد، دست‌ها دچار آسيب شده بودند. بيشترين آسيب (9/61%) در نوبت كاري صبح اتفاق افتاده بود.
نتيجه‌گيري: فراواني بالاي تماس شغلي با خون زنگ خطر جدي براي پزشكان و كاركنان مراكز آموزشي ـ درماني كاشان است. آموزش‌هاي كاربردي و راه‌اندازي دستگاه گزارش‌دهي و ثبت تماس‌هاي شغلي توصيه مي‌شود.

Occupational exposure to blood in the stuff of educational-medical centers of Kashan University of Medical Sciences in 2005
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Having a potential risk for the transmission of blood-borne infections, occupational exposure to blood and body fluids has been considered as one of the essential occupational problems of health care workers for 50 years. The purpose of this study was to evaluate occupational exposure to blood in educational-medical centers affiliated to Kashan University of Medical Sciences.
Materials and Methods: In a cross-sectional study, medical students and staff from all 7 hospitals and emergency centers of Kashan were asked to fill out questionnaires containing relevant variables such as demographic information, years of experience, place and type of the work, history of different types of exposure to blood, place, time and cause of injuries, type of service and devices associated to injuries. Descriptive statistics was used to analyze the data.
Results: Of 678 medical students and staff, who completed the questionnaires, 247 participants (36.4%) were male whose age and years of experience were 28.9±7.6 and 9.2±7.36, respectively. Ninety-four percent of participants and 100% of emergency nurses, operating room technicians, and laboratory technicians reported at least one episode of blood exposure in their professional life. Rates of blood exposure via needle stick and splash were 58.2% and 53.5% respectively. Higher rates of blood exposure were related to: injection (31.6% of all injuring procedures), needles used for injections (37.5% of all injuring devices), hands (97.2% of injured sites of the body), and day shift hours (61.9% of times of injuries).
Conclusion: The high rates of occupational exposure to blood among target population of this study highlights the urgent need for interventions to enhance their occupational safety as well as to protect the community against transmission of blood-borne infections. Establishing reporting and recording systems, and educational programs targeting medical students and staff are recommended.

قیمت : 20,000 ريال