تاثير داروي فلووكسامين بر ميزان هورمون‌هاي تستوسترون، FSH، LH و تغييرات بافت بيضه در موش صحرايي

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 10 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: داروي فلووكسامين يك مهاركننده اختصاصي بازجذب سروتونين است. با توجه به اهميت اين دارو در درمان بيماريهاي عصبي مثل اختلالات وسواس ناخواسته، پراشتهايي عصبي و افسردگي، اثرات جانبي آن بر محورهاي آندوكريني بدن بسيار مهم است. در اين تحقيق اثر داروي فلووكسامين بر محور هيپوفيز ـ گناد و روند اسپرماتوژنز مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: اين تحقيق به صورت تجربي بر روي 50 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار انجام شد. گروه كنترل هيچ تيمار دارويي بر روي آنها صورت نگرفت. گروه شاهد روزانه 05/0 ميلي‌ليتر اتانول حل شده در 15/0 ميلي‌ليتر آب مقطر به عنوان حلال دارو دريافت كرد. گروه‌هاي تجربي ( 60 و 30 و 15 ) mg/kg داروي فلووكسامين به مدت 14 روز به صورت درون صفاقي دريافت كردند. از تمام گروه‌ها در پايان روز چهاردهم خون‌گيري به عمل آمد و از نمونه‌هاي خوني جمع‌آوري شده براي اندازه‌گيري غلظت سرمي هورمون LH، FSH و تستوسترون به روش راديوايمونواسي استفاده شد. همچنين تغييرات بافتي بيضه بين گروه‌هاي تجربي و كنترل نيز بررسي شد. نتايج با استفاده از آزمون ANOVA و دانكن مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج: مصرف دارو با مقدار mg/kg60 در پايان روز چهاردهم باعث كاهش غلظت سرمي تستوسترون از 12 به 14 رسيده كه در سطح 05/0≥p نسبت به گروه كنترل مي‌شود. اختلاف معني‌دار در غلظت سرمي هورمون LH، FSH درگروه‌هاي تجربي نسبت به گروه كنترل مشاهده نشد. در زنجيره اسپرماتوژنز نيز اختلاف معني‌داري بين گروه‌هاي تجربي و كنترل مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: احتمالا فلووكسامين در طي دوره 14 روزه از طريق كاهش گيرنده‌هاي LH در سلول‌هاي لايديگ منجر به كاهش فعاليت بيضه براي ترشح تستوسترون مي‌گردد. نتايج حاصل از مطالعات بافتي نشان داد فلووكسامين در طول 14 روز تاثيري بر تعداد سلول‌هاي سرتولي و ليديگ و تراكم اسپرم در لوله‌هاي مني‌ساز ندارد.

Effect of fluvoxamine on concentration of testosterone, FSH, LH and histological changes in testis in adult male rat
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Fluvoxamine is a serotonin reuptake inhibitor,considering the importance of this drug in treating nervous disease such as obsessive-compulsive disorder, bulimia nervousa,panic disorders and depression, lts side effect on the endocrine axis are very importante. In the present research the effect of fluvoxamine on the concentrations of LH,FSH, testosterone and spermatogenesis was studied.
Materials and Methods: The experiments were done on 50 male wistar rats. The control group received nothing while the sham groups were given 0.05ml of ethanol dissolved in 0.15 ml of distilled water. The experimental group was injected 15, 30, 60mg/kg of drug intraperitoneally for 14 days. Blood samples were taken at 14th day and concentrations of lutein hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH) and testosterone were measured by RIA method. In addition, at the 14th day the testis was separated and histological changes were studied among experimental, control and sham groups. The results were evaluated using ANOVA and Duncan test.
Results: The results indicated that the concentration of testosterone significantly decreas at high doses of fluvoxamine in comparison to the control group. No significant change was observed in the concentration of LH and FSH in experimental groups. Spermatogenesis chain did not show significant difference in the experimental group compared with the control group.
Conclusion: According to our findin's fluvoxamine may decreases the concentration of testosterone through lowering LH receptors in leydig cells.

قیمت : 20,000 ريال