ارائه مدل برنامه ريزي آرماني جهت تخصيص منابع در بخش آموزشي، دانشگاهي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره 17 - شماره 57

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: هدف اساسي برنامه ريزي، تقليل ميزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالي و اتخاذ تدابيري جهت هماهنگي براي دستيابي به موفقيت هاي سازماني است. به علت محدوديت منابع و نا محدود بودن نيازهاي جامعه، مساله تخصيص بهينه منابع مطرح مي شود. تخصيص بهينه منابع مهم ترين ابزار اجراي استراتژي و برنامه اي بلند مدت هر سازمان است و سياست ها و هدف هاي برنامه هر سازمان در تخصيص بهينه منابع به فعاليت ها انعكاس مي يابد. با توجه به اينكه تخصيص منابع در حال حاضر به روش سنتي و مبتني بر تجربيات و استدلال ذهني نيروي انساني مي باشد و استفاده از آن سبب ايجاد نارضايتي است و قابليت تعميم پذيري و انطباق دليل رياضي ندارد. لذا هدف از پژوهش استفاده از تئوري رياضي جهت نزديك كردن كميت و كيفيت استدلال انساني به استدلال رياضي مي باشد.
مواد و روش ها: روش پژوهش توصيفي- مقطعي كاربردي است. مدل پژوهش حاضر براي تخصيص منابع شامل تنظيم تابع هدف با در نظر گرفتن محدوديت هاي آرماني بود. تابع هدف آرماني از نوع مربعي براساس كمينه سازي توان دوم انحراف از آرمان ها تنظيم شد و براي گردآوري داده هاي مربوط به تابع هدف از پرسشنامه ماتريس تصميم گيري و داده هاي مربوط به آرمانها از اسناد و مدارك سال84 استفاده شد كه با استفاده از نرم افزار Expert- choice و MATLAB تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفت.
يافته ها: پس از حل مدل ، با مقايسه نتايج بهينه بدست آمده از مدل هريك از آرمانهاي در نظر گرفته شده در پايان سال 84 با تغييراتي تحقق يافته است. در مدل هيشين با استفاده از روش (Quadratic Programming ) هريك از متغيرهاي كلي تعداد دانشجويان و تعداد اعضاي هيات علمي در مقايسه با آرمان به ترتيب (120 هزار در مقايسه با 116690 و 12هزار نفر در مقايسه با 9855 نفر) تحقق يافته است.
استنتاج: استفاده از برنامه ريزي آرماني به بهينه سازي تخصيص منابع منجر شد. آرمان هاي برنامه با توجه به منابع تخصيص داده شده در مقايسه با بهينه داراي مغايرتهايي است. نتايج به دست آمده بيانگر آنست كه به دليل عدم استفاده از مدل هاي كار آمد رياضي در پيش بيني و هدف گذاري، تخصيص منابع به طور بهينه انجام نمي شود.

Fuzzy goal programming model in resource allocation at education section of the ministry of health
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and purpose: Nowdays in almost all organizations, resources are allocated based on traditional methods, personal experiences and mental reasoning power. This causes some dissatisfaction among people and have no generalization ability and mathematical basis. The objective of this research was to propose a fuzzy goal programming model in resource allocation at the university-education affairs of ministry of health and use of mathematical theory method to make the quantity and quality of human reasoning closer to mathematical reasoning.
Materials and Methods: This is a cross-sectional objective-based research for resource allocation taking into consideration the goal limitations. The objective goal function was on the basis of minimum square goals deviation. Decision making matrix questionnaire was used for data collection and the data were analyzed using expert-choice software Matlab.
Results: After running the model, the optimal results from each goal were obtained with some modifications compared with that in 1384. In the model (F(x) = ). Each general variable of the number of students and the number of academic staff in comparison with goal (117000 in comparison with 116690 and 10850 person in comparison with 9855 person respectively) is obtained using quadratic programming method. Use the fuzzy goal programming lead to making optimal resource allocation. The goals of program with respect to resource allocated contains contradictions in comparison with optimal condition.
Conclusion: According to this study, it seems that goal programming has a significant effect on optimizing and increasing the level of satisfaction and conformity with conditions and positions.