بررسي درخواست‌هاي خون شسته شده(washed RBC) با استفاده از سالين در تهران

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

تزريق خون كامل، مي تواند سيستم ايمني بيمار را تحت تاثير قرار داده و متعاقب آن باعث بروز عوارض باليني شود. هم چنين احتمال بروز عفونت هاي باكتريال و فرصت طلب در بيماران دريافت كننده خون كامل بيشتر است. بر اساس بعضي گزارش ها، در صورت استفاده از خون كامل در بيماران دچار بدخيمي ها، احتمال و ميزان عود بيماري (recurrence) نسبت به ساير بيماران افزايش مي يابد.

كلمات كليدي:
Frequency of saline washed RBC orders placed in Tehran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال