مقايسه بدكاركردي هاي نوروسايكولوژيك در بيماران مرد مبتلا به اختلال اسكيزوفرني، اختلال افسردگي اساسي و افراد بهنجار شهر اردبيل در سال 1395

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: بدكاركردي هاي نوروسايكولوژيك يك عامل اصلي در اختلالات رواني شديد، مانند اختلالات اسكيزوفرني و اختلال افسردگي اساسي است. بنابراين پژوهش حاضر با هدف مقايسه بدكاركردي هاي نوروسايكولوژيك در بيماران مبتلا به اختلال اسكيزوفرني، اختلال افسردگي و افراد بهنجار صورت گرفت. مواد و روش ها: روش پژوهش توصيفي بود كه جامعه آماري آن شامل كليه بيماران مرد مبتلا به اختلالات اسكيزوفرني و افسردگي (65 بيمار) بيمارستان هاي ايثار و فاطمي شهر اردبيل در سال 1395 بودند. نمونه پژوهش 30 بيمار اسكيزوفرنيك و 30 بيمار افسرده بود كه به روش كل شماري انتخاب شده و با 30 فرد بهنجار مقايسه شدند. براي جمع آوري داده ها از آزمون هاي حافظه وكسلر (WMS-R)، برو/نرو (GO/NO GO) و طبقه بندي كارت هاي ويسكانسين (WCST)، استفاده شد. داده هاي به دست آمده با روش هاي آماري تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون تعقيبي كمترين تفاوت معنادار (LSD-Least Significant Difference) تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داد كه كاركردهاي نوروسايكولوژيك حافظه، بازداري پاسخ و انعطاف پذيري شناختي در بيماران اسكيزوفرني ضعيف تر از بيماران افسرده (0.05>P) و در بيماران افسرده نيز ضعيف تر از افراد بهنجار (0.05>P) است. نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهند كه بدكاركردي هاي نوروسايكولوژيك احتمالاً نقش مهمي در آسيب شناسي اختلالات اسكيزوفرني و افسردگي دارند و مي توانند اهداف درماني مهمي در درمان و توانبخشي اين بيماران باشند.
Comparison of Neuropsychological Dysfunctions in Male Patients with Schizophrenia Disorder, Major Depression Disorder and Normal Individuals in Ardabil City in 2016
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objective: Neuropsychological dysfunction is one of the basic factors in the severe mental disorders such as schizophrenia and depression disorders. Accordingly، this study aimed to compare the neuropsychological dysfunctions in patients with schizophrenia disorders، depression disorder and normal individuals.Materials and Methods: Current study was a descriptive study that the statistical population included all male patients with schizophrenia and depression in Isar and Fatemi hospital of Ardabil city in 2016 (N=65). The sample consisted of 30 schizophrenic patients and 30 depressed patients that were sampled by census method and were compared with 30 normal objects. Data was collected using Wechsler Memory Scale (WMS-R)، Go/ No go Test، and Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Data was analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA) and Least Significant Difference (LSD).Results: The results showed that neuropsychological dysfunctions such as memory، response inhibition، and cognitive flexibility in schizophrenic patients were less than depressed patients (p<0.05)، and in depressed ones less than normal people (p<0.05).Conclusion: These results showed that neuropsychological dysfunctions play an important role in the pathology of schizophrenia and depression disorders and can be important therapeutic targets in the treatment and rehabilitation.

قیمت : 20,000 ريال