تأثير آموزش مبتني بر فضاي مجازي بر توانمندي روانشناختي پرستاران سطح دوم مراقبتي ويژه نوزادان

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره 17 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: پرستاران بخش‌هاي ويژه نوزادان جهت ارائه مراقبت‌هاي ماهرانه و كيفي بايد دانش تخصصي مورد نياز را در طول زندگي حرفه‌اي خود كسب و حفظ كنند. اين پژوهش با هدف بررسي تأثير آموزش مبتني بر فضاي مجازي بر توانمندي روانشناختي پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه نوزادان سطح ۲ انجام شد.
روش‌ها: در اين مطالعه نيمه تجربي 80 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌هاي مراقبت ويژه نوزادان سطح 2 بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال ۱۳۹۴ با استفاده از روش تصادفي به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. سطح توانمندي روانشناختي پرستاران با استفاده از پرسش‌نامه توانمندي روانشناختي اسپريتزر (Spreitzer) در روز اول مطالعه و پس از پايان دوره اندازه‌گيري شد. در گروه تجربي محتواي آموزشي سطح دو مراقبت ويژه نوزادان تدوين گرديد و بر روي سامانه نماد دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران به مدت دو ماه ارائه شد. تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي آماري تي زوج، تست دقيق فيشر، كاي دو و تي مستقل صورت گرفت.
نتايج: واحدهاي پژوهش از نظر تمام متغيرهاي دموگرافيك به جز سابقه كار در بخش نوزادان همگن بودند. ميانگين و انحراف معيار نمره توانمندي گروه شاهد و تجربي قبل از مطالعه به ترتيب 7.8±61.57 و 6.386±56.74 (از مجموع نمره84) و بعد از مطالعه به ترتيب 7.595±60.71 و 5.6±63.60 بود. نتيجه حاصل از آزمون‌هاي آماري تي زوج و مستقل نشان داد، بين ميانگين امتياز توانمندي روانشناختي دو گروه مطالعه پيش از مداخله (0.006p=)، گروه شاهد قبل و بعد از مداخله (p≤0.001)، گروه تجربي قبل و بعد از مداخله p≤0.001 اختلاف آماري معناداري وجود داشت.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي اين مطالعه حاكي از مؤثر بودن آموزش مبتني بر فضاي مجازي بر افزايش توانمندي روانشناختي پرستاران بخش‌هاي ويژه نوزادان سطح ۲ است. با عنايت به مزاياي آموزش فضاي مجازي، به كارگيري آن در برنامه‌هاي آموزش مداوم پرستاران توصيه مي‌شود.
The Impact of Virtual-Based Education On Nurses’ Psychological Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: Neonatal care unit nurses should acquire and maintain the necessary specialized knowledge for providing skillful and high quality care during their professional career. This study aimed to examine the impact of virtual-based education on nurses’ psychological empowerment in the level II neonatal care unit.
Methods: This quasi- experimental study was carried out in 2015 on 80 nurses working in level II neonatal care units of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences; subjects were randomly assigned to two groups of intervention and control groups. The level of nurses’ psychological empowerment was measured using Spreitzer’s psychological empowerment questionnaire on the first day of study and after the course. For the intervention group, the educational content of level II neonatal cares was developed and presented on Namad System of the virtual faculty of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) for two months. Data were analyzed using paired t-test, Fisher’s exact test, chi-square and independent t-test.
Results: The research units were homogeneous in all demographic variables except work experience in the neonatal unit. The respective mean scores and standard deviations of empowerment in the intervention and control groups were 61.57±7.8 and 56.74±6.386 (out of 84) before the intervention and 60.71±7.595 and 63.60±5.6 after the intervention. The results of the independent t-test and paired t-test showed that there was a statistically significant difference in the mean scores of psychological empowerment of the two groups before the intervention (p=0.006), of the control group before and after the intervention (p≤0.001), and of the intervention group before and after the intervention (p≤0.001).
Conclusion: The results indicated the effectiveness of virtual-based education on nurses’ psychological empowerment in level II neonatal care units. With regard to the benefits of virtual-based education, its application is recommended in continuing education programs for nurses. 
قیمت : 20,000 ريال