بررسي عوامل مرتبط با اضافه وزن و چاقي در دانش آموزان شهر خرم آباد در سال تحصيلي 1391-1390

يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

دوره 19 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: چاقي و اضافه وزن با فاكتورهاي بيولوژيكي، عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي و فاكتورهاي مختلف فرهنگي و رفتارهاي تغذيه‌ اي در ارتباط است. شناخت اين عوامل مي­ تواند راهنمايي در جهت مداخلات مرتبط با پيشگيري و كنترل چاقي در كودكان و نوجوانان باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل تعيين­ كننده اضافه وزن و چاقي در دانش ­آموزان شهر خرم ­آباد انجام شد. مواد و روش­ ها: در اين مطالعه مقطعي،3387 دانش ­آموز 6 تا 19 ساله با روش نمونه ­گيري تلفيقي طبقه­ اي و خوشه ­اي چند مرحله ­اي انتخاب شدند. قد و وزن دانش­ آموزان اندازه­گيري شد. همچنين شاخص توده بدني (BMI) محاسبه گرديد. جهت تعيين شيوع، از شاخص BMI استفاده شد و صدك بالاي 95، به‌ عنوان «چاق» و بين 85 تا 95، به‌ عنوان «داراي اضافه وزن» در نظر گرفته شدند. يافته­ ها: ارتباط اضافه وزن و چاقي در دانش­ آموزان با نوع مدرسه، بعد خانوار، تحصيلات والدين و درآمد خانواده بسيار معنادار بود (0/001>P). چاقي و اضافه وزن در مدارس غيرانتفاعي و در خانواده ­هاي با درآمد بيشتر، شيوع بيشتري داشت. در دانش ­آموزاني كه والدين آن­ ها تحصيلات بالاتر داشتند، شيوع اضافه وزن و چاقي بيشتر بود. بين اضافه وزن و چاقي با وضعيت بلوغ ارتباط معناداري ديده نشد. بحث و نتيجه­ گيري: اضافه وزن و چاقي در دانش آموزان مورد بررسي با برخي عوامل فردي و بيروني ارتباط معناداري داشت. از اين عوامل مي‌ توان به جنسيت، رتبه تولد، بعد خانوار و ميزان تحصيلات والدين اشاره كرد.
Study of associated factors with obesity and overweight among students of Khorramabad city in 2011-2012
19(1) : 98-110
Article Type: Original Article
Abstract: Background : Obesity and overweight are related to biological factors, individual, social, economic factors, different cultural factors and feeding behavior.  Recognizing these factors can be a guidance of interventions relating to prevention and control of obesity in children and teenagers. The present study was aimed to study determinant factors of obesity and overweight in students of Khorramabad city. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 3387 students from age 6 to 14 were selected by combinative, multistage grouped and clustered sampling. Students' height and weight were measured and also body mass index (BIM) was calculated. In order to determine  the  prevalence, body mass index was used  for age in NCHS table and evidence up 95 was regarded as obese and 85 to 95 was regarded as overweight. Results: The relation of overweight and obesity in students with kind of school, family size, parental education and family income was very significant (p<0.001). Obesity and overweight were more prevalent in students of non-profit schools and families with more income. Students whose parents had higher education, the prevalence of overweight and obesity was more. There wasn't  a significant relation between overweight and obesity and pubertal status (p=0.1). Conclusion: Overweight and obesity in case study students were related to individual and external factors. Of these factors, we can mention factors such as gender, birth rank, family size and parental education.
قیمت : 20,000 ريال