بررسي شيوع دردهاي اسكلتي- عضلاني قالي‌بافان زن و ارتباط آن با ميزان روشنايي در كارگاه‌هاي قالي‌بافي شهرستان بيجار

طب كار

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: مشكلات ارگونوميكي وروشنايي ناكافي در محيط كار از علل افزايش شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني مي‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي روشنايي و ارتباط آن با دردهاي اسكلتي- عضلاني قالي‌بافان صورت گرفت.
روش بررسي: مطالعه از نوع توصيفيـ تحليلي و به صورت مقطعي در سال 93 انجام شد. 104 كارگاه قالي‌بافي به صورت تصادفي ساده با 180 قالي‌باف زن واجد شرايط انتخاب شدند. شدت روشنايي عمومي بر اساس الگوهاي انجمن مهندسين روشنايي و شدت روشنايي موضعي در سطح افق و قائم بافت اندازه‌گيري شد. با استفاده از نقشه بدن و خط كش درد محل و شدت دردهاي اسكلتي- عضلاني قالي‌بافان طي سه ماه گذشته به روش مصاحبه جمع‌آوري گرديد. روش رولا براي ارزيابي پوسچركار مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: بررسي اثر متغيرهاي فردي و شغلي نشان داد كه تنها ساعت كار روزانه با شدت دردهاي اسكلتي- عضلاني قالي‌بافان رابطه داشته‌است(p=0/023). متوسط شدت روشنايي مصنوعي و كمينه شدت روشنايي موضعي در سطح افق و قائم (0/05 P<) با پوسچركار (فاصله چشم تا سطح بافت) داراي ارتباط معني‌دار و مهم‌ترين يافته اين مطالعه بوده است.
نتيجه‌گيري: شدت روشنايي عمومي و موضعي با دردهاي اسكلتي- عضلاني و شدت آن رابطه مستقيم معني‌دار نشان نداد. ليكن با توجه به ارتباط آماري كمبود روشنايي با پوسچر نامطلوب، مي‌توان با اصلاح نواقص سامانه روشنايي مصنوعي و استفاده از منابع روشنايي موضعي در اين كارگاه‌ها از اختلالات اسكلتي- ‌عضلاني ناشي از روشنايي نامناسب پيشگيري و شيوع آن را كنترل نمود.
The relationship between the prevalence of musculoskeletal pains and the lighting in carpet weaving workshops among female carpet weavers in Bijar Township
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: Ergonomic problems and inadequate lighting are the causes of increased prevalence of musculoskeletal disorders in the workplace. The present study was conducted to evaluate lighting in carpet weaving workshops in Bijar and its association with musculoskeletal pain among female carpet weavers.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 104 Carpet weaving workshops were randomly selected with 180 carpet weavers. Illuminance was measured based on the models presented in Illuminating Engineering Society (IES) using a Hagner luxmeter in 76 cm height from the ground. Local illuminance was measured in horizontal and vertical weaving level. By using body map and pain scale, site of pain and pain severity during the last three months were gathered. RULA method was used to evaluate weavers work posture. Data were analyzed by SPSS 16 and statistical analysis was performed applying linear and logistic regression models.
Results: Results revealed that only daily working hours were associated with musculoskeletal pain severity in carpet weavers (P=0.023). The average of artificial and minimum of local illuminance in horizontal and vertical weaving level (P<0.05) had a significant relationship with posture.
Conclusion: There was no direct significant relationship between general and local illuminance with musculoskeletal pain and its severity. Considering statistical correlation between poor lighting and awkward posture, it seems reforming artificial and using local lighting systems in workshops can improve posture and consequently prevent musculoskeletal disorders caused by poor lighting.
قیمت : 20,000 ريال