اثر نانو ذرات اكسيد آهن در حذف باكتري‌هاي كليفرم از آب آلوده

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 19 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: نانو ذرات اكسيدآهن در غلظت‌هاي اندك مي‌توانند به عنوان منبع تامين يون آهن مورد نياز ميكروارگانيسم‌ها عمل نمايند. اما غلظت‌هاي بالا مي­توانند با ايجاد تنش و آسيب سلولي در سلول­هاي ميكروبي موجب كاهش رشدسلولي گردند. اين مطالعه به منظور بررسي اثر نانو ذرات اكسيد آهن بر حذف باكتري­هاي كليفرم از آب آلوده انجام شد.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربي- آزمايشگاهي محلول سنتزي با افزودن  5 ميلي­ليتر پساب فاضلاب شهري به 60 ليتر آب شبكه توزيع شهري ساخته شد. هر دفعه به نيم ليتر از نمونه سنتزي مقدار 100، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 6000 ميلي‌گرم بر ليتر نانو ذرات اكسيد آهن اضافه گرديد و در زمان‌هاي صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 دقيقه نمونه برداشت شد و با روش 15 لوله‌‌اي آزمايش گرديد و درصد حذف باكتري هاي كليفرم اندازه گيري شد.
يافته ها: با افزايش غلظت نانو ذرات اكسيد آهن از 100 ميلي گرم بر ليتر به  6000 ميلي گرم بر ليتر ميانگين درصد حذف محتمل‌ترين تعداد كليفرم در 100 ميلي ليتر (MPN) نمونه‌هاي سنتزي از 70 درصد به 82 درصد رسيد. (عددMPN) و درصد حذف آن در زمان‌هاي صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 دقيقه به ترتيب (660/52) صفر درصد، (330/42) 83/48 درصد، (317/00) 53/75 درصد، (200/14) 68/48 درصد، (161/66) 73/96 درصد و (128/04) 80/16 درصد شد. اختلاف معني‌داري بين زمان تماس و حذف باكتري‌هاي كليفرم (0/000=p) مشاهده گرديد. حداكثر راندمان در زمان تماس 100 دقيقه و غلظت 6000 ميلي‌گرم بر ليتر نانو ذرات اكسيد آهن به 100 درصد رسيد.
نتيجه‌گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه با افزايش زمان تماس و همچنين افزايش غلظت نانو ذرات، حذف MPN نمونه‌ها سير صعودي دارد.

A Study Effect of Iron Oxide Nanoparticles for the Removal of Coliform Bacteria from Contaminated Water
Article Type: Original Article
Abstract:
Keyword: