تجربه يك مطالعه مبتني بر جمعيت بررسي نيازها و وضعيت سلامتي

مجله اپيدميولوژي ايران

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه واهداف : در 5 دي ماه 1382 زلزله اي با قدرت 5،6 ريشتر، شهر بم و روستاهاي اطراف را در مسير گسل بم لرزاند. در اِين مقاله نتِيجه مطالعه اِي كه به منظور تعيين نيازها و شرايط سلامتي جمعيت آسيب ديده، حدود 20 روز پس از واقعه، انجام شده است ارائه مِيگردد و ِيافته ها از دو جنبه برنامه رِيزِي سِيستم مدِيرِيت سلامت در بحران و متدولوژِي روشهاِي ارزِيابِي نِياز بحث مِيشوند.
روش بررسي : متعاقب امكان سنجي در21 دي ماه، تيمي از دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان آموزش ديدند. هر يك از 8 تيم بررسي شامل 4-3 نفر با حضور حداقل يك پسر، بدليل نگراني از امنيت فيلد بود. طي روزهاي 24 و 25 دي ماه در يك مطالعه مقطعي، 60 خوشه شامل 420 خانوار، در قالب خوشه هاي 7 خانواري، براساس نمونه گيري خوشه اي مبتني بر موقعيت جغرافيايي بررسي شدند.
يافته ها : پنجاه و پنج خانوار (13.1%) داراي كودك زير 2 سال، 81 خانوار (19.3%) داراي كودك 5-2 سال، 68 خانوار (16.2%) داراي فرد بالاي 60 سال بودند. سي و هفت خانوار (11.7%-6.4% : 95% CI، 8.9%) منطقه زندگي خود را تغيير داده بودند كه مهمترين عامل شرايط نامناسب بهداشت محيط (85%) بود. مهمترين منبع اطلاع مردم از پيامهاي بهداشتي و امداد رساني ارتباطات فردي 284 (67.6%) بود. شايعترين نيازها از دِيدگاه مردم در زمان مطالعه، حمام (78.7%-68.9% : 95% CI، 73.8%)، غذا (75.0%-62.6% : 95% CI، 68.8%) و لباس گرم (73.8%-60.9% : 95% CI، 67.4%) بودند. شايعترين بيماري عفونت تنفسي بود (65.2%-54.3% : 95% CI، 59.8%). دويست خانوار (52.6%-42.6% : 95% CI، 47.6%) با مشكلاتي براي دسترسي به خدمات بهداشتي-درماني مواجه بودند و مهمترين مانع دسترسي نبود وسيله نقليه و دور بودن مسافت بود (40.6%- 35.6% : 95% CI، 38.1%).
نتايج : بر اساس نتاِيج مشاهده شده، ارائه خدمات اساسي بايد با هدف توزيع و كيفيت مطلوبتر ادامه ميافت و بر ارائه فعال خدمات بهداشتي درماني تاكِيد ميشد. همچنِين نيازهاي مربوط به بهداشت باروري مورد توجه قرار مي گرفت. در اِين مطالعه روش نمونه گيري مبتني بر موقعيت جغرافيايي ابزاري سريع و قابل استفاده در بلايا ِيافت شد و همچنين تجربه موفق استفاده از تيم هاي دانشجويي داوطلب در بلاياي بعدي توصِيه مِيشود. ضمنا مبحث اپيدميولوژي بلايا و كاربردهاي آن بايد در كشور توسعه يابد.

Experience of a population- based study on needs and health status of affected people in Bam earth Quake
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: On 26 December 2003, an earthquake measuring 6.5 on the Richter scale struck the city of Bam and the surrounding villages. This study was conducted to determine the needs of the affected population on the 19th and 20th days after the quake to help with the prioritization of relief activities and efficient resource allocation.
Materials and Methods: Following a feasibility study on 10 Jan 2004, a team consisting of volunteer students of School of Public Health at KUMS was assembled and trained. Each of the 8 groups consisted of 3-4 students with at least 1 man responsible for security on the field. On the 13th and 14th of January, using a cross-sectional design, 60 clusters including 420 households, 7 households in each cluster, were studied based on a Cluster Geographic-Based Sampling (GBS) Plan.
Results: Fifty-five households (13.1%) had children < 2 years, 81 (19.3 %) had children aged 2-5 years and 68 (16.2 %) contained people more than 65 years old. Thirty-seven households (8.9%, CI 95%: 6.4-11.7%) had changed their residence in Bam from one zone to another; the main reason for this was poor environmental health conditions (85%). The main source of health and social messages for families was word of mouth 284 (67.6%). The most commonly needed items were bathrooms (73.8 %, CI 95%: 68.9-78.7%), food (68.8 %, CI 95%: 62.6-75.0%) and warm clothes (67.4 %, CI 95%: 60.9-73.8%). The most frequent illness was acute respiratory infection (59.8 %, CI 95%: 54.3-65.2%). Two hundred households (47.6%, CI 95%: 42.6-52.6%) complained of difficulties in obtaining health and medical services. The main barrier to access was transportation problems due to long distance (38.1%, CI 95%: 35.6-40.6%).
Conclusion: We conclude that relief operations should be continued to provide basic public health facilities. Active delivery of health and medical services should be strengthened, and problems related to reproductive health should not be ignored. The GBS plan is a useful tool in the post-disaster surveys. Using volunteer university students was a rewarding experience and teaching and application of "Disaster Epidemiology" should be improved in this country.