تأثير تمرين‌هاي نوروفيدبك بر بهبود زمان واكنش مردان سالمند غيرفعال

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اهداف: با افزايش سن زمان واكنش افراد در اثر ناتواني در پيش‌بيني درست محرك افزايش خواهد يافت كه اين عمل شناختي با ورود به مرحله سالمندي شديدتر مي‌شود. برنامه نوروفيدبك از طريق تنظيم ناهنجاري‌هاي امواج مغزي به صورت خودتنظيمي، مي‌تواند عملكرد شناختي افراد را تحت تأثير قرار دهد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثير تمرين‌هاي نوروفيدبك بر بهبود زمان واكنش سالمندان مرد غيرفعال است.
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نيمه‌تجربي است. تعداد 18 نفر مرد سالمند با ميانگين سني (3/12±65/38) انتخاب و به‌طور مساوي و كاملاً تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. به منظور ارزيابي زمان واكنش شركت‌كنندگان از دستگاه زمان واكنش YB-1000 استفاده شد. هر دو گروه در سه مرحله (پيش‌آزمون و آزمون مياني و پس‌آزمون) آزموده شدند. آزمودني‌هاي گروه تجربي دوازده جلسه در تمرين‌هاي نوروفيدبك شامل افزايش توان بتا و كاهش توان تتا شركت كردند. به منظور حذف اثر تلقين، گروه كنترل نيز در همان شرايط قرار گرفت، اما فقط امواج ضبط‌شده تمرين‌هاي گروه تجربي را به عنوان تمرين مشاهده كردند.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون تحليل عاملي كوواريانس نشان داد در قياس با گروه كنترل، تمرين‌هاي نوروفيدبك (افزايش موج بتا و كاهش موج تتا) موجب بهبود معنادار (0/05>P) در عملكرد زمان واكنش گروه آزمايش شد.
نتيجه گيري: تمرين‌هاي نوروفيدبك، با استفاده از بازداري يا تقويت فعاليت امواج مغزي و همچنين بهبودي در استفاده مفيد از حافظه مي‌تواند به عنوان يك روش تمريني مؤثر در بهبود پردازش‌هاي شناختي نظير زمان واكنش سالمندان مدنظر قرار گيرد.
Effect of Neurofeedback Training on Improvement of Reaction Time in Elderly, Passive Males
Article Type: Original Article
Abstract: Objectives: Given the reduction of the ability to correctly predict stimuli, the aging process is often associated with an increase in reaction time. This is particularly more pronounced in the elderly. The neurofeedback program can influence the cognitive function and physical performance by auto-tuning the brain wave abnormalities. The main objective of the current study was to investigate the impact of neurofeedback exercises upon the improvement of the reaction time in elderly, passive males.
Methods & Materials: The study was a quasi-experimental research in which 18 elderly males, with an average (SD) age of 65.38 (3.12) years, were selected and randomly assigned in experimental and control groups. A YB-1000 reaction timer was used to evaluate the reaction time of the subjects across 3 sets of measurements (pretests, midtests, and posttests). The subjects in the experimental group participated in 12 neurofeedback exercise sessions (increase of beta and decrease of theta powers). To eliminate the impact of empathy, the control group was subject to a similar training plan in which they only observed the recorded waves of the experimental group exercises. 
Results: Statistical analysis of the results based on the MANCOVA test demonstrated a significant improvement in the reaction time of the experimental group compared with the control group following the neurofeedback exercising (P<0.5).
Conclusion: Based on the reinforcement or inhibition of the brain waves as well as the improvement of the memory use, neurofeedback exercises can serve as an effective means to improve the cognitive processes (e.g. the reaction time) of the elderly.