ارتباط بين بهزيستي روان‌شناختي و استحكام رواني در سالمندان: نقش ميانجي فعاليت بدني

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اهداف: در سال‌هاي اخير مسائل روان‌شناسي و روان‌درماني به‌خصوص در سالمندان مورد توجه قرارگرفته است. به دليل افزايش آمار اختلالات رواني در سالمندان، شناسايي عوامل تأثيرگذار بر سلامت روان سالمندان اهميت پيدا كرده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين بهزيستي روان‌شناختي و استحكام رواني در سالمندان با نقش ميانجيگر فعاليت بدني است. 
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي است كه داده‌هاي آن با استفاده از پرسش‌نامه‌هاي بين‌المللي فعاليت بدني، استحكام رواني و بهزيستي روان‌شناختي از بين سالمندان جمع‌آوري شد. بدين منظور 217 نفر (107 سالمند فعال و 110 سالمند غيرفعال) با استفاده از روش نمونه‌گيري هدفمند با ميانگين سني 3/12±65/38 انتخاب شدند و همه آن‌ها پرسش‌نامه‌هاي مذكور را تكميل كردند. هوشياري كامل و داشتن سلامت رواني و ذهني از معيارهاي ورود به مطالعه بود. داده‌ها با استفاده از ضريب همبستگي بررسي شد. براي تعيين نقش واسطه‌اي فعاليت بدني از آزمون بوت‌استرپ و براي تجزيه‌وتحليل داده‌ها از نسخه 21 نرم‌افزار SPSS و نسخه 18 نرم‌افزار AMOS استفاده شد. سطح معناداري 0/05>P در نظر گرفته شد.
يافته ها: شركت‌كنندگان با استفاده از پرسش‌نامه بين‌المللي فعاليت بدني در دو گروه فعال و غيرفعال قرار گرفتند. نتايج نشان داد بين اكثر خرده‌مقياس‌هاي استحكام رواني و بهزيستي روان‌شناختي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين مشخص شد ميانگين استحكام رواني و بهزيستي روان‌شناختي سالمندان فعال نسبت به سالمندان غيرفعال بالاتر است و نيز متغير فعاليت بدني توانست به عنوان عامل ميانجيگر بين استحكام رواني و بهزيستي روان‌شناختي ايفاي نقش كند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر و نقش ميانجي فعاليت بدني در استحكام رواني و بهزيستي روان‌شناختي، تشويق سالمندان به انجام فعاليت‌هاي بدني و ورزشي مي‌تواند به افزايش سلامت رواني و افزايش بهزيستي روان‌شناختي در آن‌ها كمك كند.
The Relationship between Psychological Well-being and Mental Toughness Among Elders: Mediator Role of Physical Activity
Article Type: Original Article
Abstract: Objectives: In recent years, psychology and psychotherapy have received particular attention, especially with regard to the elderly. As a direct consequence of the growing number of mental disorders among the elderly, it has become more important to identify factors affecting the mental health of the elderly. The purpose of this research was to study the relationship between psychological well-being and mental toughness among elders, with physical activity playing the mediator role.
Methods & Materials: This research is a descriptive correlational study. The study subjects included 217 active and non-active elderly people (average age 65.38±3.12 y) selected through a purposeful sampling method. They completed international physical activity, psychological well-being and mental toughness questionnaires. The data were analyzed using the Pearson correlation coefficient.  Full consciousness and mental health of inclusion criteria were having. Data were analyzed by using Pearson correlation test was used Bootstrap to determine Mediating Role of Physical Activity. SPSS-21 and AMOS version 18 was used to analyze data. The significance level was considered as P<0.05.
Results:  Based on the physical activity questionnaire results, the participants were divided into two groups: active and non-active. The results revealed that there were positive and significant relationships between the majority of subscales of mental toughness and psychological well-being. It was also found that the average mental toughness and psychological well-being was higher among active elders than those who were inactive.
Conclusion: In accordance with the results of this study, the elders should be encouraged to perform physical activities, which in turn improves aspects of mental health such as psychological well-being and mental toughness.