بررسي نگرش به مراقبت از سالمندان از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي استان كرمانشاه در سال 1394

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اهداف: نگرش ارائه‌دهندگان خدمات سلامت به مددجويان مي‌تواند عاملي مهم و زمينه‌ساز براي ارائه مراقبتي مؤثر و اثربخش باشد؛ به‌عبارت­‌ديگر درصورتي‌كه پرستاران در ارتباط با مددجويان نگرشي مثبت داشته باشند، با انگيزه و عزمي راسخ‌تر مي‌توانند به ارائه خدمات باليني بپردازند. پژوهش حاضر با هدف تعيين نگرش كارآموزان و كاروزان پرستاري درزمينه مراقبت از سالمندان انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي‌تحليلي حاضر روي 211 نفر از دانشجويان پرستاري، شامل 147 كارآموز و 64 كاروز دانشكده پرستاري و مامايي استان كرمانشاه در سال 1394 انجام شد. روش نمونه‌گيري كارآموزان به‌صورت تصادفي ساده و كارورزان به‌صورت سرشماري بود. ابزار جمع‌آوري داده‌ها پرسش‌نامه‌اي با 21 سؤال بود. داده‌ها با نسخه 22 نرم‌افزار SPSS و آزمون تي مستقل تجزيه‌وتحليل شد.
يافته ها: ميانگين نگرش سالمندي در كارآموزان 5/97±72/63 و كارورزان 7/27±74/6 بود كه ازنظر آماري اختلاف معناداري وجود داشت (p<0/05). بيشتر كارآموزان (89/8درصد) و كارورزان (81/3درصد) درزمينه مراقبت از سالمندان نگرش متوسطي داشتند. گويه «پرستاري از سالمندان اتلاف‌وقت است؛ زيرا آن‌ها به پايان عمر خود رسيده‌اند»، از ديدگاه كارآموزان0/57±4/67 و كارورزان 0/47±4/73 بيشترين ميانگين را در بين گويه‌ها داشت. بين اين دو ميانگين، اختلاف معناداري وجود نداشت (p<0/05).
نتيجه گيري: در دانشجويان سال بالا، نگرش مثبت به مراقبت از سالمندان افزايش يافته است. به‌نظر مي‌رسد آموزش مراقبت از سالمند در ايجاد اين نگرش مؤثر بوده است. باتوجه‌به اينكه بيشتر دانشجويان به سالمندان نگرشي متوسط (نه خوب) داشتند، به‌كارگيري آموزش‌هاي تخصصي‌تر براي ارتقاي سطح دانش و به‌تناسب آن نگرش سالمندي ضرورت دارد.
Attitudes Toward Caring of the Elderly From the Perspective of Nursing and Midwifery Students in Kermanshah Province in 2015
Article Type: Original Article
Abstract: Objectives: Attitudes of health care providers towards patients can be an important underlying factor for providing efficient and effective care. Positive attitude of the nurses towards the patients coupled with more motivation and determination can be a mantra to better clinical services. The present study was conducted to determine the attitude of nursing students in relation to the care of the elderly.
Methods & Materials: This study is a descriptive study conducted on 211 students in Nursing and Midwifery, in Kermanshah Province, Iran in 2015. Data collection tool was a questionnaire consisting of 21 questions. Data analysis, including independent t test was done using SPSS 22.
Results: The mean (SD) age of the participating nursing students was 97.5 (63.72) and nurse practitioners 27.7 (6.74) years. There was a statistically significant difference (P <0.05). The majority of trainees (8.89%) and nurse practitioners (3.81%) had moderate approach to the care of the elderly. Items of ((nursing of the elderly is a waste of time because they have reached the end of his life)) from the perspective of Trainees 57.0 ± 67.4 and nurse practitioners 47.0 ± 73.4 had the highest average among the items that there was no significant difference between the two averages (P>0.05).
Conclusion: Although the majority of students have average attitude (not good) toward the elderly, it is felt that more specialized training is needed to improve knowledge and attitudes of aging. Considering that the nurse practitioners had a more positive attitude, teaching them is effective to create a positive attitude.