داروهاي تزريقي و عوارض ناشي از آن‌ها

سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)

دوره 20 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: تزريقات يكي از روش هاي شايع تجويز داروها و مشتقات دارويي است. بديهي است عدم رضايت استانداردهاي درماني، خطرات بالقوه و بالفعي را براي جامعه و ارائهندگان و مصرف كنندگان خدمات بهداشتي درماني خواهد داشت. براساس مطالات سازمان بهداشت جهاني ، سالانه 16.000 ميليون تزريق با هدف اقدامات درماني  و يا بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه تجويز مي شود كه 70  درصد تزريقات غير ضروي هستند.