نگاهي قانوني به عمل‌هاي جراحي زيبايي

سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)

دوره 20 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: گرايش روز افزون جامعه به عمل هاي زيبايي از يك سو و كمبود متخصصين اموزش ديده  با مهارت در اين رشته از سوي ديگر، زمينه را براي ورود افراد كم تجربه ، با تبحر ناكافي و در برخي مواقع نااشنا به اصول اوليه اين قبيل عمل هاي جراحي فراهم كرده است. تبليغات متعدد ، گوناگون و در برخي موارد مبهوت كننده در مودر انواع روش هاي لاغري يا چاقي ، افزايش قد، جذب چربي هاي موضعي بدن ، بزرگ كردن يا كوچك كردن  بخش هايي از بدن ف كاشت مو يا حذف موهاي زائد نصب زيور الات بر روي بدن و نظاير ان در نشريات و مجلات خانوادگي كه مخاطبين انها عموم مردم هستند در سطح كشور چاپ مي شوند.