نقش ذرات موجود در گرد و غبار در شيوع و گسترش بيماري ها

سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)

دوره 20 - شماره 2

نوع مقاله: Review Article
چكيده: در اين مقاله بر اهميت مطالعه گرد و غبار در شيوع بيماري‌ها و مشكلات سلامتي در جوامع انساني تأكيد شده است. ذرات خاك بر حسب اندازه و ويژگي‌هاي مرتبط با خاك، در برابر قدرت بادهاي فرساينده ناپايدار شده و توسط باد برداشت و حمل مي‌شوند. همراه با حمل اين ذرات، بخشي از ميكروارگانيسم‌هاي موجود در خاك مانند قارچ‌ها، باكتري‌ها، اسپورها و ويروس‌ها منتشر مي‌شوند و مي‌توانند در روزهاي گرد و غبار با ذرات كوچكتر از 10 ميكرون وارد دستگاه تنفسي شده و مشكلات و بيماري‌هاي جدي براي انسان ايجاد كنند. در اين مقاله بر فيزيك باد، ذرات گرد و غبار و شيوع بيماري‌هاي قلبي-عروقي، عصبي و پوستي تأكيد شده است. نتايج پژوهش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه همبستگي معني‌داري بين تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار و شيوع بيماري‌هاي قلبي-عروقي وجود دارد.