بررسي باقيمانده بلانكيت در قند كله‌اي، شكر پنير و نبات سنتي استان اردبيل در سال 94

سلامت و بهداشت اردبيل

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: براي بهبود ظاهري محصولات قندي، مانند قند كله‌اي، شكر پنير و نبات سنتي در فرايند توليد از مواد سفيدكننده‌اي بنام بلانكيت استفاده مي‌شود. استفاده بيش از حد استاندارد اين ماده عوارض خطرناكي را بدنبال دارد. هدف از اين تحقيق تعيين ميزان باقيمانده انيدريد سولفور بعنوان شاخص وجود بلانكيت در قند كله‌اي، شكرپنير و نبات سنتي در استان اردبيل و مقايسه آن با حداكثر مقدار قابل قبول بود.روش كار: در اين بررسي توصيفي تحليلي- مقطعي به طور تصادفي 88 نمونه از محصولات شكري (48 نمونه قند كله‌اي، 11 نمونه شكرپنير و 29 نمونه نبات سنتي) توزيع شده در سطح استان اردبيل جهت آزمايش ميزان باقيمانده انيدريد سولفور بعنوان شاخص وجود بلانكيت براي نمونه انتخاب شدند. ميزان بلانكيت باقيمانده نمونه‌ها با استفاده از روش يدومتري مورد سنجش قرار گرفتند و با استاندارد تحقيقات صنعتي ايران ppm10 مقايسه شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي آماري توصيفي و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان باقيمانده بلانكيت در بيش از يك سوم محصولات قندي بالاتر از حد استاندارد تحقيقات صنعتي ايران (بيشتر از ppm10) بودند ( قند كله‌اي 33/3% و شكر پنير 36/4%). ميزان بلانكيت باقيمانده در كل نمونه‌هاي نبات سنتي در حد استاندارد بودند (زير ppm 10). در كل استان ميانگين ميزان باقيمانده بلانكيت در قند كله‌اي از نظر آماري بيشتر از شكرپنير و نبات سنتي بوده، در صورتي كه در نمونه شكرپنير در شهر اردبيل بيشتر از نبات سنتي و قند كله‌اي بود (0/013=p).نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد كه ميزان بلانكيت باقيمانده در نبات سنتي در مقايسه با قند كله‌اي و شكرپنير و نيز در مقايسه با استاندارد ملي ايران پائين بوده، بنابراين مي توان گفت كه نبات سنتي از لحاظ بلانكيت، براي مصرف در مقايسه با دو محصول ديگر مناسب‌تر است.

Survey of Blankit Residues in Sugarloaf, Shakar-Panir and Rock Candy in Ardabil Province in 2015
Article Type: Original Article
Abstract:

Background & objectives: Sodium dithionite is used to improve the appearance of sugar products such as Shakar-Panir and rock candy. Use of this product at higher levels than the standard values will have dangerous side effects. The aim of this study was to determine residues of sulfur anhydride as an indicator of the presence of Blankit in sugarloaf, Shakar-Panir and rock candy in Ardabil province and comparing with the maximum allowable limits.Methods: In this cross-sectional study, 88 samples of sugar products (48 sugarloaf, 11 Shakar-Panir and 29 rock candy) from Ardbil province markets were collected to determine sulfur anhydride residue as an indicator of the presence of Blankit in sugar products. The blankit residues of samples were measured using iodometry method and compared with the licensed 10 ppm by Institute of Standards & Industrial Research of Iran. Data were analyzed by descriptive statistics and ANOVA.Results: The results showed that the Blankit levels in one-third of sugar products are higher than the maximum allowable levels of 10 ppm in Iran (33.3% of sugarloaf and 36.3% of Shakar-Panir). Blankit levels in all rock candy samples were less than the standard value of 10 ppm. Blankit in sugarloaf was significantly higher than Shakar-Panir and rock candy in Ardabil province, however, Blankit in Shakar-Panir samples was higher than rock candy and sugarloaf distributed in Ardabil city (p=0.013).Conclusion: The results indicated that blankit levels in traditional rock candy are less than Shakar-Panir and sugarloaf as well as the national standard of Iran. One can say that in terms of Blankit level rock candy is suitable for consumption in comparison to other sugar products.

قیمت : 20,000 ريال