بررسي ميزان آگاهي والدين كودكان 12-8 سال در ارتباط با تروماي دندان هاي بيرون افتاده در شهر اصفهان در سال 1395-1394

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 41 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه:تروماهاي دنداني يكي از شايع ترين علل مراجعه به مراكز دندانپزشكي مي باشد. پيش آگهي تروماهاي دنداني، وابسته به اقدامات اساسي بلافاصله بعد از تروما مي باشد.هدف از اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي والدين كودكان 12-8 ساله اصفهان در رابطه با تروماي دندان هاي بيرون افتاده در طي سال 95-94 بود.
مواد و روش ها:در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، بعد از بومي سازي كردن روايي و پايايي آن، تعداد 500 نفر از والدين كودكان 12-8 سال به صورت نمونه گيري دو مرحله (خوشه اي-سهميه اي) انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه جواب دادند. از آزمون هاي آماري ANOVA و t-test براي آناليز داده ها استفاده شد.(0.05₌α)
يافته ها:ميانگين مجموع آگاهي والدين برابر با 2.01±5.25 محاسبه شد. بين آگاهي والدين و سطح تحصيلات آنها ارتباط مستقيم و معني دار ضعيفي وجود داشت (  0.001>P  و 0.165₌r) ولي بين آگاهي آنان و سن ، جنس و تعداد فرزندان ارتباطي مشاهده نشد. سطح آگاهي والدين در مورد دندان بيرون افتاده در اثر تروما ناكافي ارزيابي شد. 44.6 درصد از والدين اظهار داشتند كه دندان دايمي بيرون افتاده را بايد جايگزين كرد. 10.4 درصد نفر از آن ها حداكثر زمان جايگذاري دندان بيرون افتاده را 30-20 دقيقه دانستند و همچنين 18.2 درصد شير و بزاق را به عنوان بهترين محيط جايگذاري دندان انتخاب كردند. اكثريت والدين تلويزيون را منبع كسب اطلاعات خود دانستند.
نتيجه گيري:والدين شركت كننده سطح آگاهي پاييني از تروماهاي دنداني منجر به بيرون افتادن دندان از ساكت داشتند. پيشنهاد مي گردد كه براي افزايش سطح آگاهي والدين برنامه هاي آموزشي در اين ارتباط برگزار گردد.
Evaluation of Knowledge of Parents of Children Aged 8-12 Years about Traumatic Avulsed Teeth in Isfahan in 2016
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: Dental trauma is one of the most common causes for visit to the dental office. The prognosis of dental trauma depends on the basic measures taken immediately after the trauma. This study aimed to evaluate the knowledge of parents toward this issue.
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 500 parents of children aged 8-12 years, selected using a two-stage sampling (cluster-quota). A standardized questionnaire was prepared and filled by the participants, validity and reliability of which were evaluated after localization. Data analysis was performed using ANOVA and t-test (α=0.05).
Results: In this study, mean parental knowledge was equal to 5.25±2.01. A slight direct and significant difference was observed between parental awareness and educational level of the parents (r=0.165, P<0.001). However, no significant difference was found between parental knowledge and variables of age, gender and number of children. Parental knowledge toward traumatic avulsed teeth was evaluated, according to which 44.6% of parents had a positive attitude toward replacing the fallen permanent teeth. According to the results, 10.4% of the participants required teeth replacement approximately 20-30 minutes after falling out, and 18.2% regarded milk and saliva as the best environment for teeth replacement. Collected data revealed that the majority of parents acquired their knowledge from TV.
Conclusion: According to the results of this study, low level of knowledge toward traumatic avulsed teeth was observed in the participants. It is recommended that awareness of parents be raised through training programs.
قیمت : 20,000 ريال