خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به ايدز و سل همزمان، بستري شده در بيمارستان مسيح دانشوري

مجله پژوهشي حكيم

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: سل هنوز يكي از علل مهم ناخوشي و مرگ و مير در جهان است. بر اساس تخمين سازمان جهاني بهداشت در سال 2000، 3 /8 ميليون مورد جديد سل رخ داده است كه 9% كل آنها همراه با عفونت HIV بوده است. از طرفي عفونت HIV باعث افزايش قابل توجه سل در مناطق مختلف دنيا شده است. هدف از اين م طالعه بررسي خصوصيات مختلف باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به سل و HIV است.
روش‌كار: اين تحقيق در طي سا ‌ ل ‌ هاي 1381 تا 1382 در بيمارستان مسيح دانشوري انجام شد. پرسشنامه اختصاصي كه شامل اطلاعات زمينه ‌ اي، باليني و پاراكلينيك لازم مي ‌ باشد تهيه گرديد . اسمير و كشت خلط از نظر باسيل سل جهت همه بيماران گرفته شد و در مواردي كه كشت خلط مثبت بود آنتي بيوگرام انجام شده آزمايشات شمارش خون و سرعت رسوب گلبول ‌ هاي سرخ و فلوسيتومتري جهت همه بيماران انجام شد و راديو گرافي بيماران توسط متخصص راديولوژي تفسير شد. اطلاعات وارد شده با (SPSS (version 11 آناليز شد.
نتايج: 15 بيمار وارد مطالعه شدند كه 13 نفر (7/ 86%) مرد بودند. ميانگين سن 78 /5 ± 9/ 36 بود. اعتياد تزريقي شايعترين راه انتقال بود. همه بيماران فرم ريوي سل داشتند. دو بيمار علاوه بر فرم ريوي آمپيم و پريكارديت هم داشتند. 13 مورد (7/ 86%) اسمير خلط مثبت داشتند. 80% بيماران عفونت همزمان HIV داشتند. ميانگين CD4 ، 199/45 ± 239/15 بود. همه بيماران بجز يك مورد تظاهرات راديولوژيك، آتيپيك داشتند . هپاتيت دارويي در 20% بيماران اتفاق افتاد و 5 نفر (3/ 33%) فوت كردند. شايعترين عفونت همراه فرصت طلب كانديدياز دهاني و خل ق ي بود.
نتيجه‌گيري: عفونت همزمان سل و HIV با ناخوشي و مرگ و مير بالايي همراه است. سل بعنوان يك بيماري معرف ايدز شناخته مي ‌ شود.

Evaluation of clinical and laboratory characteristics of TB/HIV patients in Masih Daneshvari Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: TB is a major cause of morbidity and mortality around the world. Due to WHO report, 8.3 million new cases of TB had occurred in 2000 which 9% of them had TB/HIV co-infection.
Material and method: In this study we prospectively evaluated TB/HIV patients between 2001– 2003 in a referral center in Iran. Sputum smear and culture was conducted for all patients. In the case of positive culture antibiogram was performed. All blood samples were studied using flowcytometry. We analyzed clinical and laboratory data by SPSS for windows(version 11).
Results: Fifteen patients included in this study. Thirteen (86.7%) were male. Mean age was 36.9 ± 5.87. Intravenous addiction was the most common route of transmission (86.7%). Eighty percent of patients had history of prison. All patients had pulmonary TB. Two patients had also empyema and pericarditis. Thirteen (86.7%) were smear positive. Eighty percent had HCV co-infection. Mean CD4 count was 229.15 ± 199.45. All patients except one had atypical radiological presentation. Drug induced hepatitis occurred in 20% of patients and 5(33.3%) died. Approximately 78.6% of patients had CD4 count below 350.
Conclusion: HIV patients had higher rate of mortality and drug induced hepatitis. TB may be AIDS- defining illness in Iran.

قیمت : 20,000 ريال