بررسي تاثير لمس بر درصد اشباع اكسيژن خون شرياني نوزادان مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 15 - شماره 50