مقايسه تاثير محلول بابونه و استروئيد موضعي در تسريع بهبودي زخم هاي پوست اطراف كلستومي

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 15 - شماره 50