مقايسه ميزان درجه حرارت بدن با استفاده از دو روش اندازه گيري (زير بغل و مقعد) در كودكان زير 5 سال بستري در بخش هاي اطفال بيمارستان مفيد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 15 - شماره 51