ارتباط ميان تعداد مست سل ها و غلظت هيستامين با حضور IgE در ضايعات مزمن پري اپيكال

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 24 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به حضور قابل توجه عوامل سيستم ايمني در ضايعات مزمن پري اپيكال احتمال دخالت پاسخ هاي دفاعي بدن به ويژه در قالب واكنش هاي ازدياد حساسيت، در پاتوژنز اين ضايعات مطرح مي شود. تاكنون براساس منابع موجود از بين عوامل مهم دخيل در واكنش ازدياد حساسيت تيپ I، فقط به بررسي يكي از اين عوامل پرداخته شده، بنابراين اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط ميان درصد مست سل ها و غلظت هيستامين با حضور IgE در ضايعات مزمن پري اپيكال دندان انسان انجام پذيرفت.
مواد و روش ها: براي انجام اين تحقيق تحليلي، از بين بيماران مراجعه كننده با بخش هاي بيماري هاي دهان، اندودنتيكس، جراحي دهان، فك و صورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و درمانگاه ها در مجموع 40 نمونه ضايعه پري اپيكال از 39 بيمار جمع آوري گرديد. پس از خارج ساختن نمونه ها ضمن جراحي نمونه ها به دو نيمه تقسيم شدند. نيمي از نمونه ها مورد كشت 3 روزه بافتي قرار گرفته، سپس جهت تعيين حضور و غلظت IgE، هيستامين و اينترلوكين (IL-6)6- در مايع رويي كشت از روش (Sandwich Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA استفاده شد. نيمي ديگر جهت تعيين درصد مست سل ها به بخش پاتولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي فرستاده شدند. جهت انجام آناليزهاي آماري از آزمون هاي آماري غيرپارامتري Mann Wihtney U و تعيين ضريب همبستگي Spearman استفاده شد.
يافته ها: ميانگين درصد مست سل ها در گروه مورد حدود 7.02±10.25 و در گروه شاهد حدود 4.09±6.9 از كل سلول هاي التهابي برآورد شد. ميانگين غلظت هيستامين در گروه مورد حدود 9.67±9.1 و در گروه شاهد حدود 4.46±5.93 نانوگرم/ ميلي ليتر برآورد شد. همچنين با انجام آناليزهاي آماري مشخص شد كه بين دو گروه مورد مطالعه از لحاظ درصد مست سل ها و غلظت هيستامين اختلاف آماري معني داري وجود ندارد. ضمن آنكه بين درصد مست سل ها و حضور IgE و بين غلظت هيستامين و حضور IgE به همبستگي آماري معني داري برخورد نشد.
نتيجه گيري: براساس يافته هاي بدست آمده از اين تحقيق چنين نتيجه گيري مي شود كه نظر به عدم همراهي معني دار مست سل ها و هيستامين با IgE در ضايعات مزمن پري اپيكال فرض دخالت داشتن واكنش ازدياد حساسيت تيپ I (آلرژي) در پاتوژنز اين ضايعات كمرنگ مي شود.

Correlation between number of mast cells, Histamin concentration and IgE presence in chronic periapical lesions
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: According to presence of immune system factors in chronic periapical lesions, hypersensitivity reactions may have some role in pathogenesis of these lesions. Up to now, among the factors participating in type I hypersensitivity reaction, only one of them has been studied. So the aim of this study was to evaluate the relationship between the presence of IgE & number of mast cell and the presence of IgE and histamin in human dental chronic periapical lesions.
Methods & Subjects: In this analytical study, 40 specimens were collected from 39 patients. After extraction of the lesions, they were divided into two sections. Half of the sections were used for explant culture and were maintained for 3 days. Then sandwich enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) was used to determine the presence and concentration of IgE and histamine. Based on the presence of IgE, the samples were divided into case (with IgE) and control (without IgE) groups. The other sections were used for estimating the number of mast cells by histopathological technique. Mann – whitney U test and Spearman correlation coefficient were used to analyze the data.
Results: The average percent of mast cells in case and control groups was respectively, 10.25±7.02 and 6.9±4.09. There was no difference between the case and control groups regarding the number of mast cells and histamin concentration. Also there was not any correlation between IgE and mast cells or IgE and histamin.
Conclusion: It is concluded that hypersensitivity reaction type I possibly does not have any role in pathogenesis of chronic periapical lesions.