تعيين معادله رگرسيون براي تخمين اندازه دندان هاي رويش نيافته كانين و پرمولر در شهر اهواز

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 24 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: يكي از مهمترين مراحل در تشخيص و تعيين نياز بيماران به درمان هاي ارتودنسي آتي به عنوان عملي پيشگيرانه، محاسبه و تخمين عرض مزيوديستال دندان هاي كانين و پره مولر اول و دوم دايمي رويش نيافته در دوره دنداني مختلط و مقايسه آن با فضاي موجود در قوس دنداني مي باشد. يكي از متداول ترين، ساده ترين و عملي ترين روش ها، روش Tanaka & Johnston مي باشد. به علت تاثير نژاد و گونه بر اندازه دندان ها و با توجه به اين موضوع كه فرمول خطي Tanaka & Johnston از مطالعه و بررسي بر روي افراد با نژاد اروپاي شمالي حاصل شده است نمي توان اين فرمول را در نژادهاي ديگر به كار برد. هدف از اين بررسي بدست آوردن معادلات خطي جديد براي تخمين عرض مزبوديستال دندان هاي كانين و پره مولر رويش نيافته براي استفاده در شهر اهواز مي باشد.
مواد و روش ها: اين بررسي تحليلي- مقطعي بر روي 45 نفر از دانش آموزان (23 دختر و 22 پسر) 14 تا 18 ساله كه در آنها دندان ها كاملا رويش نيافته، فاقد پوسيدگي و ترميم دنداني، آنومالي هاي شكلي و يا سايش دنداني و داراي رابطه Class I كانين و مولر بودند انجام گرفت. از دندان ها بوسيله كوليس ديجيتال با دقت 0.01 ميليمتر اندازه گيري به عمل آمد و با استفاده از آناليزهاي همبستگي، رگرسيون وT-test اطلاعات جمع آوري شده تجزيه و تحليل داشتند.
يافته ها: دراين مطالعه نتايج زير حاصل شد. ضريب همبستگي بين مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي ثناياي پايين با مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي كانين و پره مولر در فك بالا در زنان r=0.588، در مردان r=0.686 و در مجموع r=0.678 به دست آمد. ضريب همبستگي در فك پايين در زنان r=0.611، در مردان r=0.7 و در مجموع r=0.691 به دست آمد. معادلات رگرسيون و ضرايب مربوطه براي تخمين عرض مريوديستال دندان هاي كانين و پره مولر رويش نيافته (Y) براساس مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي ثناياي رويش يافته پايين (X) پس از ساده كردن و با احتساب تقريبا 0.5 ميلي متر بزرگنمايي براي شهر اهواز به صورت زير بدست آمد:
Y=10.5+x/2 (در فك بالا)، y=10+x/2 (در فك پايين).
معادلات جديد در فك بالا و پايين تقريبا با سطح 50% جدول احتمالات Moyers هماهنگي دارند.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير نژاد و گونه بر روي اندازه دندان ها، به تخمين اندازه دندان ها و ارتباط ميان گروه هاي دنداني در هر نژاد و گونه براي استفاده در كلينيك نياز مي باشد. در اين بررسي ميان مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي ثناياي پايين و مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي كانين و پره مولر فك بالا و پايين در اهواز روابط زير برقرار است:
(2: مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي ثناياي پايين) + 10.5= مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي كانين و پرمولر كانين و پرمولر بالا هر نيم فك
(2: مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي ثناياي پايين) + 10= مجموع عرض مزيوديستال دندان هاي كانين و پرمولر پايين در هر نيم فك معادلات جديد در فك بالا و پايين تقريبا با سطح 50% جدول احتمالات Moyers هماهنگي دارند.

Determination of regression equation for prediction of the size of unerupted canines and premolars in Ahwaz
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: One of the important aspects of diagnosis and treatment planning in the mixed dentition is estimation of the size of unerupted permanent teeth (canines and premolars). One of the most commonly used prediction methods is Tanaka and Johnston. It is based on data from a sample of children of Northern European descent. The accuracy of this method when applied to a different ethnic population is questionable. The aim of this study was to determine new regression equations for predicting the size of unerupted canines and premolars in Ahwaz.
Methods & Materials: This study was a analytic and cross – sectional investigation with randomized cluster sampling in Ahwaz. Forty five students 14 to 18 years old (32 girls, 22 boys) were selected between 320 students and their plaster models was prepared. All students had all relevant teeth fully erupted, class I canine and molar relationship and presented no proximal caries or fillings, morphological anomalies, missing teeth or occlusal abrasion and bruxism. The mesiodistal crown diameters of the permanent teeth was measured with using sharpend boley gage (accuracy 0.01 mm). By using of regression, correlation analyses and T- Test, the data from this study was analyzed.
Results: In this study the following results were found. The correlation coefficient between the independent variable, lower incisor's width (LI1I2), canines and premolars. The following regression equations were found in Ahwaz for predicting mesiodistal width of the canines and premolars on based the mesiodistal width of the four mandibular incisors in simple form with 0.5 millimeters overestimation.
TUCPM1PM2 = 10.5 + (The mesiodistal crown diameters of lower incisors)/2
TUCPM1PM2 = 10 + (The mesiodistal crown diameters of lower incisors)/2
The results indicated that new regression equations more closely with the 50% level Moyers probability tables for the maxilla and mandible.
Conclusion: Because the effect of race and ethnic on teeth size we must be find relationship between different teeth group for different race and ethnic group. In this investigation there are following relationship between maxillary and mandibular canines and premolars with mandibular incisors: The mesiodistal crown diameters of lower incisors TUCPM1PM2 = 10.5 + 2 The mesiodistal crown diameters of lower incisors TLCPM1PM2 = 10 + 2 New regression equations more closely with the 50% level Moyers probability tables for the maxilla and mandible.