نتايج و عوارض بازسازي بلب با استفاده از ملتحمه بعد از عمل ترابكولكتومي

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: ارزيابي و مقايسه نتايج روش هاي مختلف جراحي بازسازي بلب با استفاده از ملتحمه، پس از عمل ترابكولكتومي و ميزان موفقيت آن ها در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد لبافي نژاد طي سال هاي 1378 تا 1382.
روش پژوهش: اين مطالعه به صورت بررسي داده هاي موجود در پرونده بيماران انجام شد. همه بيماراني كه به دنبال عمل ترابكولكتومي، دچار هايپوتوني يعني فشار داخل چشمي (IOP) كم تر از 6 ميلي متر جيوه و يا نشت از بلب شده تحت عمل جراحي بازسازي بلب با استفاده از ملتحمه قرار گرفته بودند؛ وارد مطالعه شدند.موارد نشت از بلب، در صورت وجود سوراخ بزرگ تر از 1mm در بلب يا عدم بند آمدن آن به رغم دو هفته درمان نگه دارنده، تحت بازسازي بلب قرار گرفتند. در موارد هايپوتوني نيز در صورت ايجاد يا پيش رفت آب مرواريد، وجود ماكولوپاتي ناشي از هايپوتوني يا ايجاد چسبندگي بين عنبيه و قرنيه، بازسازي بلب انجام شد. روش هاي جراحي بازسازي بلب عبارت بودند از جلو كشيدن ملتحمه (conjunctval advancement)، فلپ چرخشي ملتحمه (rotational conjunctival flap) و گرافت آزاد ملتحمه (free conjunctival graft). توقف نشت از بلب و عدم نياز به جراحي مجدد، در حضور IOP بين 6-21 ميلي متر جيوه با استفاده از حداكثر 2 داروي موضعي ضد گلوكوم (تيمولول و دورزولاميد)، موفقيت در نظر گرفته شد.
يافته ها: طي مدت مزبور، 27 چشم از 27 بيمار (17 مرد و 10 زن) در محدوده سني 9 تا 73 سال (37.8±15.2 سال) تحت عمل جراحي بازسازي بلب قرار گرفتند. علت جراحي در 22 مورد، نشت از بلب و در 5 مورد، پيدايش عوارض ناشي از هايپوتوني بود. متوسط IOP قبل و بعد از عمل، به ترتيب 4.4±1.04 و 13.0±1.29 ميلي متر جيوه بود (P<0.001). متوسط حدت بينايي قبل و بعد از عمل، به ترتيب 0.9 لوگمار (20.160) و 0.6 لوگمار (20.80) بود (P<0.002).
متوسط نسبت كاپ به ديسك (cup/disc) قبل از عمل 0.7 بود كه تا پايان پي گيري 6 ماهه ثابت مانده بود. ميزان موفقيت در روش جلو كشيدن ملتحمه 72.2 درصد، در روش فلپ چرخشي ملتحمه 66.7 درصد و با گرافت آزاد ملتحمه 66.7 درصد بود (P=0.73). در 2 مورد به علت تداوم نشت، بازسازي مجدد بلب لازم شد. در 62 درصد بيماران، ميتومايسين C- و در 7.6 درصد موارد، فلورواوراسيل به هنگام ترابكولكتومي اوليه مورد استفاده قرار گرفته بود و در 19.4 درصد موارد از آنتي متابوليت استفاده نشده بود. در 11 درصد موارد نيز استفاده از آنتي متابوليت نامشخص بود. متوسط زمان بين ترابكولكتومي اوليه تا تشخيص نشت يا هايپوتوني، در موارد مصرف ميتومايسين C-، كوتاه تر از همه (17 ماه) و در موارد عدم مصرف آنتي متابوليت، طولاني تر از همه (52 ماه) بود (P=0.05).
نتيجه گيري: بازسازي بلب با استفاده از ملتحمه بعد از ترابكولكتومي، روش موفقيت آميزي در توقف نشت، رفع هايپوتوني و در نتيجه افزايش ديد بيماران مي باشد.

كلمات كليدي:
Results of post-trabeculectomy bleb revision using conjunctiva
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To evaluate and compare the results of different surgical methods for post-trabeculectomy bleb revision at Labbafinejad Medical Center, Tehran-Iran, from 1999 to 2003.
Methods: This study was conducted on all patients who underwent post-trabeculectomy bleb revision due to hypotony [intraocular pressure (IOP) less than 6 mmHg] or bleb leakage. Surgical methods were: conjunctiva advancement. rotational conjunctiva flap and free conjunctiva graft. Bleb revision was performed in the cases of bleb leakageif the bleb hole was greater than 1mm or leakage could not be controlled within 1 to 2 weeks of conservative treatment. Bleb revision was performed in eyes with hypotony in cases with cataract development or progression or hypotony maculopathy or iridocomeal adhesion. Surgical success was defined as IOP between 6-21mmHg with a maximum of 2 topical antiglaucoma medications and discontinuation of leakage.
Results: Twenty-seven eyes of 27 patients (17male, 10 female) with meanage of 37.8±15.2 years (9-37 years) were studied. Indication for surgery was bleb leakage in 22 cases (81.5%) and hypotonous maculopathy in 5 cases (18.5%). Mean IOP was 4.4±1.04mmHg preoperatively and 13.00±1.29mm Hg postoperatively. (P<0.001) Mean visual acuity was 0.9 LogMAR (20/160) before surgery and reached 0.6 LogMAR (20/80) after bleb revision. (P<0.002) Mean cup/disc ratio was 0.7 preoperatively which remained unchanged postoperatively. Conjunctival advancement was performed in 18 cases (success rate=72.2%). rotational conjunctival flap in 6 cases (success rate=66.7%) and free conjunctiva graft in 3 cases (success rate=66.7%). (P=0.73) Bleb revision was repeated in 2 cases due to continuous leakage. Mitomycin-C (MMC) and 5-fluorouracilhad been used during primary trabeculectomy in 62% and 7.6% of cases. respectively. In 19.6% of cases surgery was done without using ant metabolites and usage of ant metabolites was unknown in 11%.
The average time between primary trabeculectomy and bleb leakageor hypotonia was 17 monthsin cases with prior use of MMC and 52 months in the cases with no antimetabolite usage (P<0.05).
Conclusion: Post-trabeculectomy bleb revision using conjunctiva seems to be a successful method for control of leakage and prevention of complications of hypotony.

قیمت : 20,000 ريال