گزارش يك مورد سينويال كندروماتوزيس اوليه بورس ساب اكروميال

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 8 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: سينويال كندروماتوزيس بيماري نادري است كه بصورت اوليه يا ثانويه با اشكال داخل مفصلي، خارج مفصلي يا داخل و خارج مفصلي (Combined) بروز مي نمايد. در اين مقاله يك مورد سينويال كندروماتوزيس اوليه بورس ساب آكروميال شانه را با تظاهر باليني توده كيستيك حجيم و رشد سريع كه حاوي ذرات غضروفي بي شمار بوده گزارش مي نمائيم.
گزارش مورد: پسر 16 ساله اي با توده حجيم در شانه راست كه شروع ضايعه را از سه ماه قبل ذكر مي كرد مراجعه نمود. در سونوگرافي و CT اسكن شانه، توده اي به اندازه10×7 سانتي متر و عمق 4 سانتي متر حاوي ذرات ريز گزارش شد. با عمل جراحي توده كيستيك بزرگ حاوي هزاران عدد اجسام برنجي شكل خارج گرديد. در بررسي پاتولوژيكي، سينويال كندورماتوزيس اوليه گزارش گرديد.
نتيجه گيري: سينويال كندروماتوزيس بايد در تشخيص افتراقي توده هاي كيستيك مفاصل بخصوص مفصل شانه مطرح گردد.

Primary Chondromatosis of subacromial bursa: A case report
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

BACKGROUND & OBJECTIVE: Synovial chondromatosis is a rare disease. It occurs as primary or secondary lesion with involvement of joint, tendon and bursa (extra articular) or combined. We present a case of subacromial chondromatosis with presentation of a large cystic lesion with rapid growth and containing numerous chondral particles.
CASE: The patient was a 16 year old boy admitted with a huge mass at right shoulder which was begun since 3 months. Sonography and CT scan showed a mass of 7 × 10 × 4 cm, which contained small particles. The patient was operated and a very large cystic mass with numerous rice bodies in it was removed. Pathologic examinations revealed primary synovial chondromatosis.
CONCLUSION: Synovial chondromatosis should be considered in differential diagnosis of cystic masses around the joints especially shoulder.