شيوع هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري

ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

دوره 11 - شماره 41

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و هدف: بيماري عروق كـــــرونر علت اصلي مرگ و مير در اكثر كشورهاي دنيا از جمله ايران ميباشد. با توجه به اين كه عوامل خطرزاي كلاسيك نتوانسته اند تنوع اپيدميولوژيـك اين بيماري را به صورت كامل توضيح دهند، عوامل خطرزاي جديدي از جمله عفونتهـــــا بـه عنوان عامل خطر احتمالي در دست بررسي ميباشد. يكـــــي از اين عوامل عفوني كــــه بررسيهاي متعددي در مورد آن انجام گرديده هليكوباكترپيلوري ميباشد. با توجه به تناقضهــــاي متعدد در مورد شيوع عفونت با هليكوباكترپيلوري در سندرم حاد كرونري و ارتباط آن دو بــا يكديگر، اين مطالعه با هدف تعيين شيوع هليكوباكترپيلوري در بيماران با سندرم حاد كرونري طراحي گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعـه توصيفي ـ مقطعي بر روي كليه بيمـاران با سندرم حاد كرونري شامل؛ آنژين ناپايدار و انفاركتـــوس ميوكــارد كه از ابتداي اسفند1381 لغايت تيرماه 1383 در بخش سيسييو بيمــارستان فاطميه دانشگاه علوم پزشكـي سمنـــان بستري شده بودند انجام شد. در مجموع 411 بيمار با سندرم حــــاد كرونــــري از نظر عفونت بـــا هليكوباكترپيلوري با روش سرولوژي ارزيابي شدند. ابزار گـــــردآوري دادههـا پرسشنامهاي شـــامل اطلاعات دموگرافيك، نــــوع سندرم حاد كرونري و عوامل خطرزاي اصلي بيماريهاي قلبي ـ عروقـــي بود. داده هاي جمع آوري شده بـــــا استفاده از نــرمافزارSPSS و شاخصهاي توصيفي و آزمون آماري مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سن بيماران 12/38±97/59 سال و 56 درصد افــــــراد مرد بودند. شيــوع آلودگـــي بـــــا هليكوباكترپيلوري 6/45 درصد بـود كه در 8/43 درصد منفي و 6/10 درصد بينابيني بود. از اين بيماران 191 نفر مبتلا به آنژين صدري ناپايدار و 220 نفـــــر انفاركتوس ميوكارد داشتند. همچنين بين دو گروه از نظر سرولوژي مثبت هليكـوباكترپيلـــوري اختلاف معنيداري وجود نداشت.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد شيوع عفونت حـــاد يا مزمن بـــا هليكوباكترپيلوري يك عـــــامل خطرزاي عمده براي بيماريهاي قلبي مطرح نيست.

A study on prevalence of Helicobacter Pylori in acute coronary syndrome
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction & Objective: Coronary artery disease is the main cause of mortality in developing countries like Iran. Due to failure of classic risk factors to completely explain epidemiologic variability of the disease, other risk factors, for example infection diseases are under investigation. One of these infectious agents is Helicobacter pylori which have been investigated in numerous studies. This study was designed to assess the controversies about Helicobacter pylori prevalence in acute coronary syndrome,
Materials & Methods: All the patients with ACS including unstable angina and myocardial infarction who referred to Fatemie Hospital between 20 Feb 2003 to 9 Feb 2004 and were admitted in CCU ward were included in this cross–sectional study. A total of 411 patients with ACS were evaluated for prevalence of Helicobacter pylori antibody.
Results: Mean age of patients was 59.97and 56% of them were male. The serological test for Helicobacter pylori infection was positive in 45.6% of cases, negative in 43.8% and borderline in 10.6% of patients. 191 patients had unstable angina and 220 patients had myocardial infarction.
Conclusion: This study showed that prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with acute coronary syndrome was not high. Thus acute or chronic infection with Helicobacter pylori could not be a risk factor for ACS.