اهميت نقش سلامت دهان و دندان در پيشگيري از پنومونيهاي بيمارستاني

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دوره 22 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: با توجه به استفاده روزافزون از تجهيزات جديد مانند ونتيلاتورها (دستگاه تهويه مكانيكي) در بيمارستانها، عوارض ناشي از آنها از جمله پنومونيهاي بيمارستاني مرتبط با ونتيلاتور بطرز چشمگيري شايع شده است. بهداشت ضعيف دهان و دندان در بيماران مراجعه كننده به بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان، تشكيل پلاك هاي دنداني در طول درمان و رشد ميكروارگانيسم هاي بيماري زا در اين قسمت، از دلايل بروز پنوموني بيمارستاني ميباشد. از عواقب بروز اين عفونت در بيمار، افزايش طول مدت بستري، هزينه هاي درمان و گاهي مرگ فرد است. بنابراين مراقبت هاي صورت گرفته در زمينه پيشگيري از بروز اين عفونت مانند حساسيت در رعايت دقيق بهداشت دهان و دندان بيمار، مي تواند بعنوان راهكاري براي كاهش ابتلا به پنوموني بيمارستاني باشد. تلاش براي ارتقاء آموزش پرستاران بخش ICU بمنظور ترويج اهميت نقش پيشگيري، در بروز پنومونيهاي بيمارستاني با مراقبت هاي بهداشتي دهان و دندان يك امر ضروري مي- باشد.
روش تحقيق: جمع آوري اطلاعات با جستجوي الكترونيكي در Scholar Google ،PubMed و Sciencedirect صورت گرفت. مقالات با محدود شدن از سال 2000 تا 2015 و زبان انگليسي انتخاب شدند.
يافته ها: تحقيقات گوناگون در زمينه ارتباط بهداشت دهان و دندان با پنومونيهاي بيمارستاني مبين تاثيرگذاري مراقبت هاي بهداشتي دهان بر كاهش پنوموني مرتبط با ونتيلاتور است. نتايج نشان داده بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان كه با ريسك بالاي ابتلا به پنوموني روبرو هستند با انجام مراقبت هاي بهداشتي دهان و دندان از جمله مسواك زدن مرتب، استفاده از سواب يد و دهان- شويه هايي مانند كلروهگزيدين اين خطر را بطور قابل توجهي در خود كاهش دادهاند. تاثير كلروهگزيدين بعنوان يك ضدعفوني كننده دهان بسيار محسوستر بوده و ساير اقدامات بهداشتي مانند مسواك زدن، نقش كمكي داشته اند.
نتيجه گيري: بهبود و پيشرفت در كيفيت بهداشت دهان و دندان با كاهش پيشرفت بيماري هاي عفوني مانند پنوموني در بخش مراقبت- هاي ويژه بيمارستان ارتباط دارد. كلروهگزيدين به عنوان يك ضدعفوني كننده ناحيه دهان از ميكروارگانيسم هاي عفونت زا، در كاهش بروز پنوموني ناشي از ونتيلاتور، مدت درمان و هزينه هاي درمان موثر شناخته شده است.