بررسي رابطه خشونت رواني و جنسي همسر با پيامدهاي بارداري در زنان بستري در بخش زنان بيمارستان شهداء قاين در سال 91

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دوره 22 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: خشونت درخانواده، پديدهاي است به قدمت تاريخ خانواده.زنان دختران و كودكان قربانيان طراز اول خشونت هستند. خشونت عليه زنان نه پديده اي است نو ونه مختص جغرافياي خاص در جهان، خشونت عليه زنان مرز نمي شناسد و محدود به جوامع عقب مانده نيست .خشونت با زنان در تاريخ زندگى بشر، امرى جهان ىبوده است. به همين سبب در دهۀ آخر قرن بيستم، سازمان ملل متحد به طور فعالترىدرصدد حذف خشونت عليه زنان برآمد.خشونت عليه زنان و دخترا ن يك مشكل حاد اجتماعي محسوب ميشود زيرا سلامت انان تامين كننده سلامت نسل اينده است. هر چند تا كنون پژوهش هاي زيادي در رابطه با خشونت خانگي عليه زنان باردار صورت گرفته اما با توجه به اهميت و تاثير ان بر سلامت كلي نسل اينده و جامعه كافي نميباشد و انچنان كه بايد براي كم كردن اثار اين معذل كاري انجام نشده است. .مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان و نوع خشونت خانگي طي بارداري وارتباط آن با مشخصات دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش و پيامدهاي حاملگي شامل ،سقط ،زايمان زودرس ،پارگي زودرس پرده هاي جنيني ،مرگ جنين ،اپگار نوزاد و وزن زمان تولد نوزاد انجام شد.
روش تحقيق: دراين مطالعه توصيفي - تحليلي، 400نفراززنان زايمان كرده بستري دربخش بعداز زايمان بيمارستان شهداء قائن وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بيرجند كه به طور تصادفي ساده انتخاب شده بودند،مورد مطالعه قرارگرفتند . ابزارگردآوري داده ها،پرسشنامه اي شامل دو بخش بود . پرسشنامه ها ازطريق مصاحبه وهمچنين بامراجعه به پرونده واحدهاي مورد پژوهش تكميل گرديد.تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم فزار spss و انجام روشهاي اماري شامل آزمون كاي دو ، آزمون پيرسون دقيق فيشر و آزمون رگرسيون لوجستيك چند متغييره انجام شد. p<0/005 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: شيوع كلي خشونت در جمعيت مورد بررسي 8/67 %بود كه ميزان خشونت رواني 7/67 %و خشونت جنسي 5/8 %بود . ارتباط معني داري بين متغيرهاي مادري شامل ،سن،تعداد زايمان ،شغل،تحصيلات،مدت تاهل ،نوع زايمان ،محل تولد و محل زندگي با رويداد خشونت رواني وجود داشت . p<0/001 متغيير سن همسر، اعتياد، شغل ، تحصيلات و ميزان درآمد آنها با رويداد خشونت رواني ارتباط معني داري داشتند. p<0/05. خشونت جنسي شانس رويداد پيامدهاي سقط جنين، آپگار غير طبيعي، مرگ جنين، نارس بودن نوزاد، و پايين بودند وزن هنگام تولد را به طور معني داري افزايش داده بود p<0/05 .
نتيجه گيري: با توجه به نتايج طرح و وضعيت خشونت خانگي عليه زنان باردار در اين منطقه و جهت كاستن از نتايج ان بر زنان و فرزندانشان ، مي توان مسئله خشونت خانگي را پررنگتر كرد و حساسيت مراقبين بهداشتي را برانگيخت و با انجام غربالگري بر روي زنان باردار ،زنان در معرض خطر را شناسايي نمود و با انجام مداخلاتي از اثرات مخرب اين معظل كاست.