بررسي شيوع و عوامل خطر آسم و بيماري‌هاي آلرژيك در كودكان سنين مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرستان جم، استان بوشهر در سال 1393

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 19 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: آسم و بيماري‌هاي حساسيتي به عنوان يك مشكل بزرگ بهداشتي در دنيا مطرح مي‌باشند. شيوع اين بيماري‌ها در جهان و ايران رو به افزايش است. بر همين اساس اين مطالعه به بررسي شيوع اين بيماري‌ها در شهرستان جم از توابع استان بوشهر پرداخته است. مواد و روش‌ها: اين مطالعه بر اساس پرسشنامه استاندارد بيماري‌هاي حساسيتي و آسم (ISAAC) فاز 1 و 3 كه به بررسي فراواني و عوامل خطر اين بيماري‌ها مي‌پردازد و بر روي 516 دانش‌آموز 7-6 سال و 569 دانش‌آموز 14-13 سال مدارس اين شهرستان در سال 1393 انجام شد. يافته‌ها: در شيوع اگزماي حساسيتي، حساسيت بيني و آسم در دانش‌آموزان 7-6 سال به ترتيب 13/8، 20 و 3/9 درصد بود، در حالي كه فراواني اين بيماري‌ها در دانش‌آموزان 14-13 سال به‌ترتيب 19/5، 19/2 و 66/7 درصد بود. در اين مطالعه بين ميزان ابتلا به آسم و همراهي آن با بيماري حساسيتي اگزما و آلرژي بيني در هر گروه ارتباط معني‌داري وجود داشت (p<0/05). همچنين بين وجود عوامل خطر نظير مواجهه با دود سيگار، نگهداري حيوانات خانگي و استفاده از گاز به عنوان سوخت در منزل و فراواني اين بيماري‌ها ارتباط معني‌داري يافت شد (p<0/05). نتيجه‌گيري: فراواني بيماري‌هاي حساسيتي و آسم در شهرستان جم از توابع استان بوشهر بالا است و اين افزايش با عوامل خطر نظير مواجهه با دود سيگار، نگهداري حيوانات خانگي و استفاده از گاز به عنوان سوخت در منزل مرتبط است.

Study of Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases Among School Children (6-7 and 13-14 years) Based on ISAAC Protocol in Jam City, Bushehr Province in 2014
Article Type: Original Article
Abstract: Background: Asthma and allergic diseases are raised as a major health problem in the world. The prevalence of these diseases is on the rise specifically in the world and Iran. Accordingly, the aim of this study was to assess the prevalence of these diseases in Jam City, from environs of Bushehr Province. Material and Methods: this study was performed on 516 schoolchildren aged 6-7 years and 569 schoolchildren aged 13-14 years in schools of this city based on a standard questionnaire of allergic conditions and asthma (ISAAC) phase 1 and 3, which mention to the prevalence and risk factors for these diseases in 2014.     Results: in prevalence of atopic eczema, allergic rhinitis and asthma among 6-7year old schoolchildren were 13.8 %, 20% and 3.9%, respectively, While, the prevalence of these diseases among 13-14 year old schoolchildren were 19.5%, 19.2% and 6.7%, respectively. There were a significant association in each group, between affliction rate to asthmaand its association with rhinitis and eczema (P<0.05). Also, there were a significant association between the prevalence of these diseases and the presence of risk factors such as exposure to cigarette smoke, pet care and use of gas as a fuel at home. (P<0.05). Conclusion: the prevalence of asthma and allergic diseases was high in Jam city and this increase is associated to risk factors such as exposure to cigarette smoke, pet care and use of gas as a fuel at home.
قیمت : 20,000 ريال