ارتباط بيماري‌هاي آلرژي و عوامل حساسيت‌زاي استنشاقي بر اساس تست پوستي پريك در استان بوشهر

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 19 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: شيوع بيماري‌هاي حساسيتي (آلرژي) در جهان و ايران رو به افزايش است. عوامل حساسيت‌زا (آلرژن) نقش مهمي در ايجاد اين بيماري‌ها دارند. از آنجا كه آلرژن‌هاي استنشاقي بخش مهمي از اين آلرژن‌ها را شامل مي‌شوند، در اين مطالعه به بررسي فراواني آلرژن‌هاي استنشاقي و ارتباط آنها با بيماري‌هاي آلرژي بر اساس واكنش‌پذيري تست پوستي پريك پرداخته شدمواد و روش‌ها: در اين مطالعه با استفاده از 22 آلرژن استنشاقي شايع و بر اساس تست آلرژي پريك كه بر روي 1100 بيمار آلرژي مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان شهداي خليج‌فارس بوشهر انجام شد، فراواني اين آلرژن‌‌ها مورد بررسي قرار گرفتيافته‌ها: شدت واكنش تست آلرژي پريك و شدت بيماري با آلرژن‌هاي استنشاقي به ترتيب با گرده علف هرز شور (21/1 درصد، p=0/001)، علف هرز سلمه تره (14 درصد، p=0/001) و مايت درماتوفاگوئيد پتريسينوس (9 درصد، p=0/001) مرتبط بود. همچنين در اين بيماران فراواني آلرژن‌هاي استنشاقي به ترتيب شامل مايت گرد و غبار منزل (69 درصد)، پر پرندگان (60/8 درصد)، گرده علف هرز شور (59/9 درصد) و قارچ‌ها (59/6 درصد) بود. نتيجه‌گيري: اين مطالعه نشان داد كه آلرژن‌هاي استنشاقي خارج منزل نظير گرده علف هرز شور و علف هرز سلمه تره بيشترين حساسيت‌زايي را در بيماران مبتلا به آلرژي و آسم در استان بوشهر دارند، در حالي‌كه فراواني آلرژن‌هاي استنشاقي درون منزل نظير مايت، قارچ و پر پرندگان در اين بيماران بيشتر بود. 

Association Between Aeroallergens and Allergic Diseases Based on Skin Prick Test in Bushehr Province
Article Type: Original Article
Abstract: Background: The prevalence of allergic diseases is growing in the world and Iran. Allergens play an important role in creating these diseases. Since inhalation allergens are an important part of these allergens the aim of this study was to assess the prevalence of aeroallergens and their association with allergic diseases based on skin prick test (SPT).  Material and Methods: In this study, the frequency of these allergens were examined by using 22 aeroallergens and based on Skin Prick Test in 1100 patients with allergic diseases who referred to Shohadaye- Khalije- Fars university hospital. Results: The reaction severity of SPT and the severity of disease associated with inhaled allergens with Russian thistle (21.1%, P꞊0.001), Chenopodium album pollen (14%, P꞊0.001) and Dermatophagoid Pteronyssinus (9%, P꞊0.001) respectively. Also, in these patients, the frequency of inhalation allergens were House Dust Mite (HDM) (69%), feather (60.8%), Russian this tle (59.9%) pollen and Alternaria mold (59.6%) respectively.  Conclusion: This study indicated that outdoors inhaled allergens  such as Russian thistle and Chenopodium album pollen have the most allergenicity in patients with allergic and asthma in Bushehr province, Meanwhile, the prevalence of indoor aeroallergens such as HDM, feather and mold were high in these patients.
قیمت : 20,000 ريال