تبيين مفهوم مراقبت در بخش مراقبت ويژه نوزادي از ديدگاه والدين و مراقبين

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دوره 22 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: نوزادن جزء گروه هاي آسيب پذير هستند كه نياز به توجهات پرستاري دارند. بستري شيرخوار در بخش مراقبت ويژه نه تنها براي شيرخوار، بلكه از نظر روحي، رواني و جسمي بر والدين آنها تأثير دارد. پرستاران ميتوانند به والدين در گذر از اين مرحله كمك نمايند. پاسخ هاي نامناسب پرستاران به نيازهاي مراقبتي آنان منجر به تجربه اضطراب،ترس،فهم غلط ميشود. چالش مهم والدين، مذاكره با متخصصان سلامتي است در صورت حمايت كافي خانوادهها توسط متخصصان سلامتي تنش آنان كاهش مييابد.
روش تحقيق: اين مطالعه به روش تحليل محتوي كيفي اجرا شد. مشاركت كنندگان از والدين، پزشكان و پرستاران بيمارستان هاي شهر اصفهان بودند كه در سال1391 به روش مبتني بر هدف انتخاب شدند. اشباع داده ها پس از 21 مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته از مشاركت كنندگان حاصل شد. جهت تجزيه تحليل داده ها از روش تحليل محتوي مرسوم استفاده گرديد.
يافته ها: بر اساس تجزيه و تحليل داده ها 5طبقه اصلي ويژگي مراقبت در بخش مراقبت ويژه نوزادان، مشكلات تشخيص بيماري نوزاد، ويژگي بستري نوزاد در بخش مراقبت ويژه، ويژگي مشكلات نوزاد بستري، ارزشمندي حفظ حيات نوزاد به دست آمد.
نتيجه گيري: عكسالعمل هاي مناسب پرستاران به سئولات والدين و دادن اطلاعات كافي درباره نوزاد و وضعيت وي در كاهش استرس والدين كمك به سزايي خواهد داشت. به علاوه آگاهي تيم مراقبتي از نحوه ارائه مراقبت و درمان به نوزاد در بخش مراقبت ويژه به آنان كمك خواهد كرد تا جهت مراقبت مطلوب برنامه ريزي كنند.