بررسي وضعيت تعبيه پيس ميكر در شهر بيرجند 1394-1391

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دوره 22 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: يكي از علل منجر به فوت بيماران قلبي بلوك قلبي و يا براديكاردي شديد است كه براي بقاء بيماران لازم است پيس ميكر تعبيه شود. ما در اين مطالعه به بررسي وضعيت تعبيه پيس ميكر در شهر بيرجند پرداختيم.
روش تحقيق: پرونده تمام بيماراني كه از سال 1394-1391 جهت آنها device قلبي كاشته شده بود مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات دموگرافيك، نوعdevice وعلت تعبيه آن جمع آوري شده و پس از كد بندي اطلاعات وارد نرم افزار spss شد و آناليز آماري صورت گرفت.
يافته ها: در طي اين مدت 120 device جهت بيماران قلبي كار گذاشته شده بود. 95 مورد پيس ميكر 79/16%و 25 مورد ICD 21/84 %بود. 90 %علت تعبيه پيس دائم بلوك كامل قلبي بود و 10 %به علت بلوك درجه 2 علامت دار و يا براديكاردي شديد بود. علل منجر به تعبيه ICD در 80 %موارد نارسايي قلبي و 20 %در بيمارن بعد از CPR موفق و يا تاكيكاردي بطني علامتدار بود. ميانگين سني بيماران كه ICD داشتند به طور معنا داري پايين تر از بيماران پيس ميكر بود ولي از نظر جنس تفاوت معناداري نداشت.
نتيجه گيري: پيس ميكر دائم بيشترين نوع device است كه جهت بيماران قلبي در بيرجند تعبيه مي شود.