مطالعه اثرات برگ درخت گردو بر سطح تعدادي از عوامل بيوشيميايي خون در موش‌هاي صحرايي نر ديابتي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 15 - شماره 8

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: ديابت مليتوس يكي از شايع‌ترين بيماري‌هاي اندوكرين محسوب مي‌شود. استفاده از گياهان دارويي حاوي تركيبات آنتي‌اكسيدان يكي از بهترين راه‌ها براي كاهش عوارض ديابت است. لذا هدف از مطالعه حاضر، تعيين اثرات برگ درخت گردو بر سطح تعدادي از فاكتورهاي بيوشيميايي خون در موش‌هاي صحرايي نر ديابتي بود.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربي 40 سر موش صحرايي نر نژاد آلبينو با وزن 300-250 گرم به‌طور تصادفي در 5 گروه هشت‌تايي وارد مطالعه شدند. ايجاد ديابت قندي نوع 1 با تزريق استرپتوزوتوسين (STZ) انجام شد. پودر برگ درخت گردو در غلظت‌هاي 1%، 2% و 5% وزني- وزني با غذاي معمولي موش‌هاي ديابتي مخلوط شد. مدت مطالعه 28 روز بود. نمونه خون موش‌ها در شروع و پايان مطالعه گرفته شد و فاكتورهاي بيوشيميايي شامل هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c)، قند خون ناشتا (FBS) تري‌گليسريد (TG)، كلسترول ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL-C)، كلسترول ليپوپروتئين با چگالي پايين (LDL-C) و آنزيم‌هاي آلكالين فسفاتاز (ALP)، آلانين آمينوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) اندازه‌گيري شد. بررسي آماري داده‌ها از طريق آزمون آماري ANOVA انجام شد و 0/05p< به‌عنوان سطح معني‌داري در نظر گرفته شد.
يافته‌ها: نتايج در گروه‌هاي تغذيه ‌شده با برگ گردو كاهش معني‌دار در مقادير ALT، ALP، TG و HbA1c نسبت به گروه كنترل ديابتي نشان داد كه بيشترين تأثير مربوط به رژيم 5% بود. ولي بر روي FBS، اختلاف معني‌داري ديده نشد.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه مي‌توان عنوان نمود كه استفاده از رژيم 5% برگ گردو، بيشترين تأثير را در كاهش ALP و HbA1c دارد.

Study of the Effects of Walnut Leaf on the Levels of a Number of Blood Biochemical Factors in Diabetic Male Rats
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objectives: Diabetes mellitus is characterized as one of the most common endocrine diseases throughout the world. The use of antioxidants is the most preferred way to decrease complications of diabetes mellitus. Several studies showed the antioxidant effects of walnut leaf. Therefore, the aim of the present work was to survey the effects of walnut leaf animal diet on some blood biochemical metabolites in diabetic rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 40 albino male rats (250-300 gram body weight) were divided into five groups of 8. Diabetes was induced by an intraperitoneal injection of streptozotocin (STZ) (50 mg/kg). Three groups of Diabetic rats received 1%, 2% and 5% weight concentration of walnut leaf powder in daily diets. The study was performed during 28 days. The blood samples were collected at the beginning and the end of study, and biochemical parameters including HbA1c, FBS, TG, HDL-C, LDL-C, alkaline phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) were assayed. Statistically, the quantitative data obtained, compared among the groups by ANOVA. Statistical significance was considered at p<0.05.
Results: The results of the current study showed that consumption of walnut leaf decreased TG, ALT, ALP, and HbA1c levels significantly. The consumption of 5% walnut leaf had the most effects. But it had no significant effect on FBS.
Conclusion: According to the results of the present study, it can be concluded that walnut leaf has useful effects on HbA1c and ALP levels and 5% of walnut leaf powder showed the most effect.

قیمت : 20,000 ريال