نتايج بينايي كارگذاري لنز آرتيزان در بيماران با جراحي كاتاراكت همراه با عارضه

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 21 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف: ارزيابي تاثير و بي‌خطري لنز آرتيزان اوليه در جراحي عارضه‌دار شده كاتاراكت.
روش پژوهش: در اين مطالعه گذشته‌نگر، 49 چشم كه جراحي كاتاراكت آن‌ها دچار عارضه شده بود و تحت كارگذاري لنز آرتيزان به صورت اوليه قرار گرفته بودند، بررسي شدند. پرسشنامه‌اي شامل اطلاعات جمعيت‌شناسي و عوارض قبل و پس از عمل براي تمامي بيماران تكميل شد و بيماران از لحاظ نتايج بينايي و بروز عوارض مورد بررسي قرار گرفتند. ديد بدون اصلاح (UCVA) و ديد اصلاح‌شده (BCVA) و معادل كروي (SE) قبل و پس از كارگذاري IOL به يكديگر مقايسه شدند.
يافته‌ها: ميانگين سن شركت‌كنندگان در مطالعه، 12.8±68 سال بود. تعداد 37 بيمار (75.5 درصد) مرد و متوسط دوره پي‌گيري پس از جراحي، 14.8±30.7 ماه بود. تمامي بيماران حداقل 6 ماه دوره پي‌گيري داشتند و اطلاعات آخرين معاينه، تحليل شد. متوسط UCVA از 0.64±1.40 لوگمار به 0.48±0.82 لوگمار پس از جراحي بهبود يافت (P< 0.001).
BCVA متوسط به طور معني‌داري از 0.58 ± 0.4 لوگمار در ابتدا به 0.44 ± 0.41 لوگمار در معاينه پي‌گيري نهايي بعد از جراحي بهبود يافت (P= 0.008). تغيير در معادل‌كروي معني‌دار نبود و از 0.13- ± 1.55 لوگمار در زمان قبل از جراحي به 0.6- ± 1.88 لوگمار تغيير كرد (P= 0.724). . در همه چشم‌ها، IOL در موقعيت مطلوب قرار داشت. عوارض پس از عمل شامل رسوبات گذرا بر روي لنز در 5 بيمار و افزايش فشار داخل چشمي در يك مورد بود.
نتيجه‌گيري: كارگذاري لنز آرتيزان به صورت اوليه در جراحي عارضه‌دار شده كاتاراكت، يك روش ايمن و موثر است. با توجه به نتايج مطلوب بينايي و ميزان پايين عوارض، اين نوع از IOL ها به عنوان جايگزين مناسب براي اصلاح آفاكي در جراحي عارضه‌دار شده كاتاراكت كه حمايت كپسولي مناسب ندارند، محسوب مي‌شوند.
كلمات كليدي:
Visual Outcomes after Primary Iris Claw Artisan intraocular Lens Implantation during Complicated Cataract Surgery
Article Type: Original Article
Abstract: Purpose: To evaluate the efficacy and safety of primary aphakic Artisan–Verysise intraocular lens (IOL) implantation during complicated cataract surgery.
Methods: The study is a retrospective analysis of 49 eyes that underwent primary aphakic Artisan IOL implantation for complicated cataract surgery. Compiled data included demographic information, visual outcomes and complications. Pre- and post-operative uncorrected visual acuity (UCVA), best-corrected visual acuity (BCVA) and spherical equivalents (SE) were compared.
Results: The mean patient age was 68 ± 12.8 years; and the mean follow-up time was 30.7 ± 14.8 months. The mean preoperative UCVA was 1.40 ± 0.64 which increased to 0.82 ± 0.48 logMAR postoperatively (P< 0.001). The mean BCVA improved significantly from 0.58 ± 0.4 logMAR at baseline to 0.44 ± 0.41 logMAR postoperatively (P= 0.008). The spherical equivalent changed insignificantly from -0.13 ± 1.55 D preoperatively to -0.6 ± 1.88 D at the last visit (P= 0.724). IOL position was acceptable in all eyes. Postoperative complications were transient pigmented precipitates in 5 eyes and raised intraocular pressure in one eye.
Conclusion: Primary aphakic Artisan–Verysise IOL implantation during complicated cataract surgery is safe and effective. Given acceptable clinical outcomes and low complication rates, Aphakic Artisan IOL is an appropriate alternative in complicated cataract surgery when there is no sufficient capsular bag support.
قیمت : 20,000 ريال