بيانيه آكادمي چشم‌پزشكي آمريكا توصيه‌هايي براي غربال‌گري رتينوپاتي كلروكين و هيدروكسي‌كلروكين (بازنگري 2016)

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 21 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه: توصيه‌هاي آكادمي چشم‌پزشكي آمريكا براي غربال‌گري رتينوپاتي كلروكين و هيدروكسي‌كلروكين با استفاده از اطلاعات جديد در مورد شيوع سميت، عوامل خطر، نحوه توزيع در فوندوس و موثر بودن برنامه هاي غربال‌گري بازنگري شده است.
الگوي رتينوپاتي: اگرچه محل آسيب توكسيك در اغلب چشم‌ها پارافوه‌آل مي‌باشد، بيماران آسيايي اغلب الگوي آسيب اكستراماكولار را نشان مي‌دهند.
تعداد: ما حداكثر مقدار روزانه كم‌تر يا مساوي 5 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن واقعي را براي هيدروكسي‌كلروكين پيشنهاد مي‌كنيم كه بهتر از وزن ايده‌آل با خطر سميت در ارتباط است. داده‌هاي دموگرافيك مشابهي براي كلروكين وجود ندارد، اما در نوشتجات قديمي مقادير مساوي يا كم‌تر از 3/2 ميلي‌گرم بر كيلوگرم وزن واقعي را پيشنهاد مي‌كنند.
خطر سميت: به مقدار روزانه و مدت مصرف بستگي دارد. با مقدار توصيه شده خطر سميت تا 5 سال زير 1 درصد و تا 10 سال زير 2 درصد است، اما پس از 20 سال به حدود 20 درصد افزايش مي‌يابد. با اين حال پس از 20 سال، در يك بيمار بدون سميت، خطر تبديل در سال‌هاي بعدي فقط 44 درصد است.
عوامل خطر اصلي: مقدار مصرف زياد و طولاني‌مدت دارو، مهم‌ترين عوامل خطر هستند. عوامل ديگر شامل بيماري كليوي هم‌زمان يا استفاده از تاموكسيفن مي‌باشند.
برنامه غربال‌گري: معاينه پايه‌اي فوندوس بايد جهت رد ماكولوپاتي از قبل موجود انجام شود. شروع معاينات ساليانه در بيماراني كه ميزان قابل قبول را مصرف مي‌كنند و فاقد عوامل خطر اصلي مي‌باشند، پس از 55 سال صورت مي‌گيرد.
آزمون‌هاي غربال‌گري: آزمون‌هاي اوليه غربال‌گري شامل ميدان بينايي خودكار به علاوه او سي تي اسپكتورال (SD-OCT) است. در بيماران آسيايي بايد ارزيابي فراتر از ماكولا صورت گيرد. الكتررتينوگرام مولتي‌فوكال (mERG) مي‌تواند تاييد عيني (آبژكتيو) براي ميدان بينايي فراهم كند و فوندوس اتوفلوسانس (FAF) آسيب را به صورت توپوگرافيك نمايش مي‌دهد. غربال‌گري بايد رتينوپاتي را قبل از قابل مشاهده شدن در فوندوس شناسايي كند.
سميت: رتينوپاتي، غير قابل‌برگشت است و در حال حاضر براي آن درماني وجود ندارد. اهميت تشخيص در مرحله اوليه (قبل از هرگونه از دست رفتن RPE)، پيش‌گيري جهت از دست دادن ديد مركزي است. با اين حال، نتايج آزمون مشكوك بايد تكرار شود و يا با روش‌هاي اضافي براي جلوگيري از قطع غيرضروري داروي باارزش، تاييد شود.
مشاوره: بيماران (و پزشكان تجويزكننده) بايد در مورد خطر ابتلا به مسموميت، ميزان مصرف مناسب و اهميت غربال‌گري منظم سالانه اطلاع‌رساني شوند. سال‌ها است كه سميت ايجاد شده در شبكيه ناشي از كلروكين و آنالوگ آن هيدروكسي‌كلروكين شناخته شده است.
كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال