بررسي كيفيت زندگي و سطح استرس روحي در بيماران كوليت السروز و ارتباط آن با عوامل دموگرافيك و باليني

گوارش، مجله انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران

دوره 16 - شماره Supple.1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: كوليت السروز يك بيماري التهابي مزمن روده است. اين بيماران دچار مشكلات جسمي، رواني و اجتماعي زيادي مي شوند كه ممكن است اين مشكلات باعث اختلال در روند كيفيت زندگي آنان گردد. به همين منظور پژوهش حاضر با هدف تعيين وضعيت استرس روحي و كيفيت زندگي در بيماران كوليت السروز در مقايسه با افراد سالم و ارتباط آن با عوامل دموگرافيك و باليني صورت گرفته است. روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي-همبستگي مي باشد. در اين تحقيق 53 بيمار مبتلا به كوليت السروز مراجعه كننده به كلينيك تخصصي شيخ الرئيس در سال 1389 به روش نمونه گيري در دسترس و گروه كنترل از بين افراد سالم در جامعه به شكل جور شده از نظر سن و جنس با گروه بيمار انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي و كيفيت زندگي 36 سوالي (فرم كوتاه) گردآوري شد. سطح استرس با استفاده از پرسشنامه استرس كوهن ارزيابي گرديد. مشخصات دموگرافيك و باليني بيماران نيز جمع آوري گرديد. با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون تي و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: يافته ها نشان داد كيفيت زندگي در بيماران كوليت السروز در مقايسه با افراد سالم پايين مي باشد (P=0/006). بسياري از حيطه هاي كيفيت زندگي با سطح استرس همبستگي معني دار دارد. سطح استرس در بين بيماران زن بالاتر از مردان بود. شدت باليني بيماري، طول دوره و دفعات عود بيماري و سطح استرس از عوامل پيشگويي كننده كيفيت زندگي در اين بيماران مي باشند (0/05>P). نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، حيطه هاي كيفيت زندگي بيماران التهاب روده نسبت به افراد سالم پايين تر بوده و با سطح استرس روحي، شدت باليني بيماري، طول دوره و دفعات عود بيماري آنها رابطه دارد و كوليت السروز بر جنبه هاي مختلف زندگي بيماران اثر گذاشته است.
كلمات كليدي: