رابطه ي احساس تنهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز

پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي بررسي رابطه­ي احساس تنهايي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه پيام­نور اهوازانجام شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز در سال تحصيلي 1394مي باشد. نمونه­اي با حجم 120 نفردانشجو با استفاده از روش نمونه گيري گلوله برفي انتخاب شدند. ابزارهاي جمع آوري اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه احساس تنهايي و پرسشنامه اعتياد به اينترنت. داده­ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-16و آزمون­ آماري ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحليل داده ها نشان داد كه بين احساس تنهايي و اعتياد به اينترنت دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.

Relationship between Loneliness with Internet addiction in students of Payam Noor University of Ahvaz
1(1) : 22-31
Article Type: Original Article
Abstract:

the current study aimed to determine the relationship between loneliness with Internet addiction. The statistical population included all students of Payam Noor University of Ahvaz in the 2015 academic year. With a sample size of 120 students were selected using snowball sampling. Data collection tools were: Loneliness Scale and Internet Addiction questionnaire. Data using statistical software SPSS-16 and Pearson correlation tests were analyzed. The results showed that significant relationship between  loneliness and Internet addiction.

قیمت : 20,000 ريال