تاثير آموزش مديريت استرس و راهبردهاي كنترل فكر بركيفيت زندگي مادران داراي فرزنداوتيسم در شهرستان بندرعباس

پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

اختلال اوتيسم يكي از بيماري هاي گروه اختلالات فراگير رشد مي باشد كه با تخريب پايدار در تعامل اجتماعي متقابل، تاخير يا انحراف ارتباطي و الگوي ارتباطي كليشه اي محدود، مشخص است. به خاطر مشكلات فراوان اين كودكان، خانواده ها و بخصوص مادران، از تنش ها و فشارهاي رواني زيادي رنج مي برند. سلامت روان والدين مي تواند به شدت تحت تاثير كودك ناتوان قرار گيرد. مادران اين كودكان معمولا فشار رواني بيشتري را نسبت به پدران خواهند داشت و برخي از پدران فشارهاي رواني ناشي از همسر را تهديد كننده تر از مشكلات كودك تلقي مي كنند و آن را تهديدي براي خانواده مي دانند. پژوهش حاضربا هدف تاثير آموزش مديريت استرس بر كيفيت زندگي و كنترل فكر مادران داراي فرزند اوتيسم در شهر بندرعباس بوده است. اين مطالعه پيرو طرح نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل و گواه بود. جامعه آماري شامل 30 نفر از مادران داراي فرزند اوتيسم شهرستان بندرعباس بود كه براي انتخاب اين افراد از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد و سپس به صورت تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند. آزمودنيها در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون با دو ابزار روانشناختي شامل مقياس كيفيت زندگي و كنترل فكر ولز و ديويس مورد سنجش قرار گرفتند. مداخله مديريت استرس در ده جلسه دو ساعته براي گروه آزمايش اجرا شد. اما گروه كنترل مداخله اي دريافت نكردند داده ها با استفاده از برنامه آماري 22 SPSS  و در سطح معناداري 0/01 تحليل شدند.
نتايج تحقيقات كوواريانس چند متغيري نشان داد مديريت­ استرس بركيفيت زندگي­(SF=160.36, P=0.01) به طور معنا داري تاثير داشت اما بر كنترل فكر(SF=19.45, P=0.01) معني دار نبود ودر مولفه هاي سلامت جسمي (SF=1.45, P=0.01)، سلامت روانشناختي (SF=7.21, P=0.01)، محيط زندگي (SF=7.18, p=0.01)معني دار مي باشد. در حالي كه در مولفه روابط اجتماعي (SF=0.77, P=0.38) معني دار نيست.

The Effect of Training of Stress Management on life Quality and Mental Control of Mothers with Autism off Spring
1(1) : 1-13
Article Type: Original Article
Abstract: Autism disorder is one of the inclusive growth disorders determined by the stable deterioration of social interactions, relationship delay or distortion and limited-stereotype relational pattern. Due to the high rate of problems among autism children, families and mainly mothers suffer from high psychological stresses. Psychological health of parents can affect from disability of child and usually the pressure on mother is higher than fathers. Some fathers consider the psychological pressures on mothers more dangerous than the child’s disability itself and introduce it as a threat for whole family. Present research is conducted to investigate the stress management education influence on quality of life and control of thoughts among mothers whose children suffer from autism. The study conducted in Bandar Abbas and the semi-experimental test method is used as pre-test post-test between control and intervention groups. The statistical society consisted of 30 mothers whose children suffer from autism and in0available sampling method is used to select the participants. Participants were randomly assigned to two control and experimental groups. Subjects were tested in two pre-test and post-test by to psychological tools named as quality of life scale and Wels and Davis thought control scale. The intervention of stress management is conducted in 10 sessions for 2 hours on experimental group. The control group did not receive any intervention and data were analyzed by SPSS22 in 0.01 significance level. The results of multi variant covariance test indicated that the stress management influence on quality of life is significant (SF=160.36, P=0.01) but the stress management on thoughts control is not significant (SF=19.45, P=0.01). In aspect of physical health (SF=1.45, P=0.01), psychological health (SF=7.21, P=0.01), life environment (SF=7.18, p=0.01), the stress management was significant. The stress management influence on social relations was not significant (SF=0.77, P=0.38).
قیمت : 20,000 ريال